I SA/Ke 138/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2550015

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. I SA/Ke 138/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 24 września 2018 r. Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Agnieszka Karyś-Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącego o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J.F. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z (...) (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania postanawia ustanowić dla J. F. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w K.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie ze skargi złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z (...) r. w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania J. F. złożył sporządzony na urzędowym formularzu PPF wniosek o ustanowienie adwokata.

W złożonym wniosku skarżący wskazuje na brak znajomości przepisów prawa, a sam nie potrafi spełnić warunków formalnych. Skarżący pozostaje w gospodarstwie domowym z małoletnią córką, utrzymują się z zasiłku dla bezrobotnych w kwocie 900 euro. Nie wykazał majątku. Oświadczył, że na zobowiązania i stałe miesięczne wydatki przeznacza kwotę 800 euro.

Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:

Zgodnie z przepisami art. 245 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) zwanej dalej ustawą p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. W niniejszej sprawie skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym.

Analiza akt administracyjnych oraz informacji zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy wykazała, że wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie w żądanym zakresie.

Do pozytywnej oceny wniosku skarżącego przekonuje przede wysokość i źródło uzyskiwanych świadczeń oraz nieporadność skarżącego w prowadzeniu swoich spraw.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 1 oraz art. 246 § 1 pkt 2, § 3 ustawy p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.