Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720944

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 17 września 2019 r.
I SA/Ke 131/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kuchta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu 17 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi T.K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z (...) nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

T.K. wniósł skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z (...) nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania. W piśmie procesowym z 23 kwietnia 2019 r. zawarł wniosek o przyznanie prawa pomocy. Starszy referendarz sądowy zarządzeniem z 17 czerwca 2019 r. sygn. akt I SPP/Ke 31/19 pozostawił ten wniosek bez rozpoznania. Po uprawomocnieniu tego zarządzenia, Sąd pismem z 31 lipca 2019 r. przesłał skarżącemu odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I o ostatecznym wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego. Pismo to doręczone zostało skarżącemu 22 sierpnia 2019 r. Pomimo upływu zakreślonego terminu, skarżący wpisu nie uiścił.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie wniosek T.K. o przyznanie prawa pomocy nie odniósł oczekiwanego przez skarżącego skutku, ponieważ prawomocnym zarządzeniem wniosek ten został pozostawiony bez rozpoznania. Oznaczało to, że skarżący obowiązany był, po wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, opłacić koszty, czego nie uczynił.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.