I SA/Go 827/19, Zwolnienie z PIT dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych przed 2004 r. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2854763

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 lutego 2020 r. I SA/Go 827/19 Zwolnienie z PIT dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych przed 2004 r.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Niedzielski Sędzia WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska (spr.).

Sędziowie Asesor, WSA: Zbigniew Kruszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2020 r. sprawy ze skargi Z.M. na indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę w całości.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący Z.M. (dalej zwany Stroną, Skarżącym, Wnioskodawcą) złożył skargę na Interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej zwany DKIS) z dnia (...) października 2019 r. Zaskarżona interpretacja wydana została z uwagi na wniosek Strony o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku Strona wskazała następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca nabył w 1999 r. w ofercie publicznej udziały, przedsiębiorstwa państwowego, które zostało poddane procesowi prywatyzacji bezpośredniej na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Wnioskodawca w 1998 r., w którym został wybrany na inwestora z zewnątrz prowadził działalność gospodarczą osoby fizycznej, niezależnie jednak od tego w 1999 r. nabył papiery własnościowe na cele prywatne, gdyż stanowiły one lokatę kapitału osoby prywatnej. A zatem nie stanowiły majątku firmy budowlanej prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca wyjaśnił, że papiery wartościowe, których sprzedaż nastąpiła w 2018 r. nabyte zostały na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zgodnie z którym oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, może nastąpić na rzecz spółki, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki, co najmniej 20% akcji zostało objętych przez osoby niezatrudnione w prywatyzowanym przedsiębiorstwie państwowym. Przy czym oferta nabycia papierów wartościowych w analizowanej sprawie nastąpiła przy wykorzystaniu środków masowego przekazu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednym z warunków przeprowadzenia prywatyzacji bezpośredniej było to, aby co najmniej 20% akcji (także udziałów) zostało objętych przez osoby niezatrudnione w prywatyzowanym przedsiębiorstwie państwowym. Z uwagi na to, że Wnioskodawca nabył około 40% udziałów prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego jako inwestor zewnętrzny w ofercie publicznej, nie był i nie mógł być pracownikiem tego przedsiębiorstwa. Sprzedaży udziałów dokonał Wnioskodawca jako osoba fizyczna i sprzedaż ta nie nastąpiła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z tych między innymi powodów sprzedaż ta została wykazana w zeznaniu rocznym PIT-38 złożonym za 2018 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód uzyskany w 2018 r. ze sprzedaży papierów wartościowych nabytych w 1999 r. w ofercie publicznej jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, nabyte w obrocie publicznym w 1999 r. papiery wartościowe, których sprzedaż nastąpiła w 2018 r. podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, gdyż spełnione zostały warunki wynikające z tych przepisów, czyli papiery wartościowe zakupione zostały w ofercie publicznej, a zakup ten miał miejsce przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Organ podatkowy wydał w dniu (...) października 2019 r. interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych, uznając stanowisko przedstawione przez Skarżącego w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów za nieprawidłowe.

Zdaniem organu zwolnienie z opodatkowania dotyczy dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. i nie dotyczy udziałów w spółkach, ponieważ udziały nie są papierami wartościowymi. A zatem przepisy te nie mają zastosowania do dochodów uzyskanych ze sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Organ wskazał, że przedmiotem zbycia były udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a nie papiery wartościowe. W konsekwencji w rozpatrywanej sprawie nie będą więc mieć zastosowania przepisy art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw.

Zdaniem organu dokonana przez Wnioskodawcę w 2018 r. sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi natomiast źródło przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy), a uzyskany z tego tytułu dochód, tj. przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy), podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 30b ust. 1 ww. ustawy).

Interpretację indywidualną Skarżący zaskarżył w całości. Przedmiotowej interpretacji zarzucił, że wydający ją Organ dopuścił się błędnej wykładni art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956) poprzez uznanie, że w niniejszej sprawie przepisy te nie znajdują zastosowania, gdyż udziały nabyte na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw nie są zdaniem organu papierami wartościowymi.

Wobec powyższego wniósł o uchylenie zaskarżonej interpretacji indywidualnej w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz zasądzenie kosztów postępowania sądowego wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zdaniem Strony kwestie publicznego obrotu papierami wartościowymi w roku 1999 były normowane przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy, publicznym obrotem papierami wartościowymi, zwanym dalej "publicznym obrotem", jest proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata. Ustawa zawiera także wyjątki od wskazanej powyżej zasady, ale żaden z nich w analizowanej sprawie nic wystąpił.

Zdaniem Strony w niniejszej sprawie mamy do czynienia z obrotem papierami wartościowymi bowiem zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowym papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy są akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, jak również inne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, a zatem bezsprzecznie papierami wartościowymi są także nabywane w obrocie publicznym udział prywatyzowanych przedsiębiorstw. Zdaniem Skarżącego, to właśnie analiza wskazanych powyżej przepisów winna odpowiedzieć napytanie czy nabyte w 1999 r. udziały mogą być zliczane do papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ilekroć w ustawie jest mowa o: statucie, akcjach, kapitale akcyjnym, akcjonariuszach i walnym zgromadzeniu - rozumie się przez to odpowiednio umowę lub akt założycielski, udziały, kapitał zakładowy, wspólników i zgromadzenie wspólników. Z powyższych powodów, w ocenie Strony Skarżącej, przyjąć należy, że skoro art. 3 ust. 1 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi wprowadza regulację, z której wynika, że papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy są akcje (...), to należy przyjąć, że jeżeli przepis wskazany wyżej każe traktować na równi z akcjami udziały, to są one także papierami wartościowymi. Skoro są papierami wartościowymi to ich zbycie, przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzysta ze zwolnienia.

Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 57a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a."), skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej, może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. W doktrynie podkreśla się, że w świetle przytoczonego przepisu, sąd bada prawidłowość zaskarżonej interpretacji indywidualnej tylko z punktu widzenia zarzutów skargi i wskazanej w niej podstawy prawnej. W szczególności, sąd nie może podjąć żadnych czynności zmierzających do ustalenia innych, poza wskazanymi w skardze, naruszeń prawa. W wypadku zaś ustalenia takich wad w toku kontroli przeprowadzonej w granicach wyznaczonych skargą, nie może ich uwzględnić przy formułowaniu rozstrzygnięcia w sprawie (por. A. Kabat, Komentarz do art. 57 (a) ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w: B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wydanie VI Wolters Kluwer, wydanie elektroniczne).

Istota sporu w rozpatrywanej sprawie sprowadza się do odpowiedzi na pytanie czy nabyte w 1999 r. w ofercie publicznej udziały prywatyzowanego na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych przedsiębiorstwa państwowego stanowią papiery wartościowe.

W ocenie Sądu, stanowisko organu zaprezentowane w zaskarżonej interpretacji, że udziały nabyte na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw nie są papierami wartościowymi - jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.)- dalej u.o.d.o.f., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z:

a) odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych,

b) realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art.

3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Natomiast zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest:

1) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,

2) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,

3) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,

4) różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) albo udziałów w spółdzielni a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c,

5) różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,

6) różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł - osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy). Przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatnicy są obowiązani wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników (art. 45 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z treścią art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia się od podatku w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - przy czym zwolnienie to nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej. Jednocześnie, na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku i w jego uzupełnieniu stanu faktycznego, Wnioskodawca w 1999 r. nabył udziały w spółce, która poddana została prywatyzacji bezpośredniej na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Zgodnie z powołanym przepisem prywatyzacja bezpośrednia polega na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego przez oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania przy czym zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania może nastąpić na rzecz spółki, jeżeli spełniony jest jeden z warunków, a mianowicie, że co najmniej 20% akcji (także udziałów - art. 2 pkt 2 ustawy) zostało objętych przez osoby niezatrudnione w prywatyzowanym przedsiębiorstwie państwowym tzw. inwestora zewnętrznego. Wnioskodawca w procesie prywatyzacji pełnił funkcję inwestora zewnętrznego, który udziały w prywatyzowanej spółce nabył na podstawie publicznej oferty. Wnioskodawca w 1998 r., w którym został wybrany na inwestora z zewnątrz prowadził działalność gospodarczą osoby fizycznej, niezależnie jednak od tego w 1999 r. nabył papiery własnościowe na cele prywatne, gdyż stanowiły one lokatę kapitału osoby prywatnej. A zatem nie stanowiły majątku firmy budowlanej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Oferta nabycia udziałów analizowanej sprawie nastąpiła przy wykorzystaniu środków masowego przekazu. Sprzedaży udziałów dokonał Wnioskodawca jako osoba fizyczna i sprzedaż ta nie nastąpiła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z tych między innymi powodów sprzedaż ta została wykazana w zeznaniu rocznym PIT-38 złożonym za 2018 r.

Aby stwierdzić czy zwolnienie określone w art. 52 pkt 1 lit. b u.p.d.o.f. ma zastosowanie w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, należy rozstrzygnąć kwestię dotyczącą tego czy udziały spółki z o.o. są papierami wartościowymi. W polskim prawie nie występuje definicja papieru wartościowego miarodajna dla całego systemu prawa. W sposób ogólny wyjaśnia to pojęcie Kodeks cywilny. Zgodnie z treścią art. 9216 Kodeksu cywilnego jeżeli zobowiązanie wynika z wystawionego papieru wartościowego, dłużnik jest obowiązany do świadczenia za zwrotem dokumentu albo udostępnieniem go dłużnikowi celem pozbawienia dokumentu jego mocy prawnej w sposób zwyczajowo przyjęty. Jak wynika z powyższego, a co podaje także literatura przedmiotu, papiery wartościowe dokumentują określone prawa posiadacza (właściciela) oraz obowiązki ich dłużnika (emitenta). Papier wartościowy dokumentuje wyłącznie prawa posiadacza, nie jest z nim powiązany żaden obowiązek jego posiadacza. Przepisy szczegółowe dotyczące poszczególnych typów papierów wartościowych zawarte są w następujących aktach normatywnych: ustawie z 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 160); ustawie z 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 462); ustawie z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 z późn. zm.); ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373 ze zm.); ustawie z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.); ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1771); ustawie z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.); ustawie z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zm.); ustawie z 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2175); ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.). Niektóre zagadnienia dotyczące różnych papierów wartościowych zawierają ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.) oraz dekret z 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz. U. z 1947 r. poz. 20).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - ustawa o ofercie publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.), ofertą publiczną jest udostępnianie, co najmniej 150 osobom na terytorium jednego państwa członkowskiego lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych.

Art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.), do którego odsyła ustawa o ofercie publicznej, definiuje papiery wartościowe jako:

a) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398, 650 i 1544), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,

b) inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego, odnoszące się do papierów wartościowych określonych w lit. a, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników lub mierników (prawa pochodne).

Jak wynika z powyższego, udziały w spółce z o.o. nie mieszczą się w definicji papierów wartościowych. Dodatkowo zgodnie z art. 174 § 6 Kodeksu spółek handlowych, na udziały oraz na prawa do zysku w spółce z o.o. nie mogą być wystawiane dokumenty na okaziciela oraz dokumenty imienne lub na zlecenie. Tym samym, ustawodawca wyłączył możliwość wystawiania papierów wartościowych na udziałach sp. z o.o. Brak jest również innych regulacji, które dopuszczałyby emitowanie udziałów w spółce z o.o. jako papierów wartościowych.

Pomiędzy akcją w znaczeniu udziału odpowiadającego ułamkowi kapitału akcyjnego, a udziałem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje ta zasadnicza różnica, że akcja ma swoje ucieleśnienie w dokumencie akcyjnym przeznaczonym ze swej istoty do obrotu, wskutek tego posiadającym postać dokumentu najczęściej na okaziciela.

Przy udziałach zaś, chociaż nie jest niemożliwe wydanie dokumentu o posiadanych udziałach, to jednak dokument taki nie może być wystawiony na okaziciela ani też na zlecenie (art. 174 § 6 Kodeksu spółek handlowych). Zakaz ten wynika z zasady, że dokumenty wystawione na udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w przeciwieństwie do akcji nie są przeznaczone do obrotu publicznego, chociaż oczywiście są zbywalne - jednakże na warunkach określonych w umowie spółki i przepisach prawa, co skutkuje silniejszym związaniem wspólnika ze spółką, nie ma to miejsca w spółce akcyjnej.

Zdaniem Strony udziały w sp. z o.o. nabyte na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych należy traktować jak akcje co wynika z treści art. 2 pkt 2 tej ustawy. Tym samym skoro udziały w sp.z.o.o. należy traktować jako akcje, to udziały w sp. z o.o. są papierem wartościowym. Pogląd ten jest nieprawidłowy. Zgodnie z treścią powołanego przepisu ilekroć w ustawie jest mowa o: statucie, akcjach, kapitale akcyjnym, akcjonariuszach i walnym zgromadzeniu - rozumie się przez to odpowiednio umowę lub akt założycielski, udziały, kapitał zakładowy, wspólników i zgromadzanie wspólników. Wskazać należy, że definicje zawarte w art. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych mają zastosowanie tylko do tej ustawy, a nie do całego systemu prawa. Definicja zawarta w powołanym przepisie wiążąco ustala znaczenie określonego pojęcia na użytek danego aktu prawnego, w którym dana definicja się znajduje. Oznacza to, że udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabyte w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego nie są akcjami, a tym samym nie stanowią papierów wartościowych.

Z brzmienia wyżej powoływanych przepisów u.p.d.o.f. wynika, że zwolnienie z opodatkowania dotyczy dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. Zwolnienie to nie dotyczy udziałów w spółkach, ponieważ udziały nie są papierami wartościowymi. A zatem przepisy te nie mają zastosowania do dochodów uzyskanych ze sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawidłowo DKIS stwierdził, że przedmiotem zbycia były udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a nie papiery wartościowe. W konsekwencji w rozpatrywanej sprawie nie będą więc mieć zastosowania przepisy art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw.

Wydana interpretacja prawa podatkowego zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. Uzasadnienie prawne tego stanowiska zawiera wyjaśnienie podstawy prawnej z przywołaniem przepisów prawa mających zastosowanie w danej sprawie.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 151 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.