Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623161

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 13 stycznia 2015 r.
I SA/Go 712/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Skupień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi Z.G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) października 2014 r. nr (...) Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia (...) lipca 2014 r. nr (...) odmawiającą skarżącemu stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r.

Decyzja ta została doręczona skarżącemu w dniu 21 października 2014 r. (z.p.o. - k. 19 akt administracyjnych). Zawarto w niej także prawidłowe pouczenie o sposobie i trybie jej zaskarżenia.

Na powyższą decyzję Z.G. wniósł skargę, nadając ją w Urzędzie Pocztowym w dniu 21 listopada 2014 r. (data stempla pocztowego - k. 7 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - powoływanej dalej jako "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Stosownie do treści art. 54 § 1 tej ustawy skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia, Sąd odrzuca postanowieniem, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a.).

Zaskarżona w rozpoznawanej sprawie decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 21 października 2014 r. zatem trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął skarżącemu z dniem 20 listopada 2014 r. Z.G., pomimo prawidłowego pouczenia wniósł skargę w dniu 21 listopada 2014 r. W takiej sytuacji stwierdzić należało, że skarga została wniesiona z uchybieniem terminu.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.