Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623158

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 stycznia 2015 r.
I SA/Go 697/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Rennert.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi A Spółki Akcyjnej na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku do towarów i usług za I, II, III i IV kwartał 2009 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A Spółka Akcyjna wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku do towarów i usług za I, II, III i IV kwartał 2009 r.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 17 grudnia 2014 r. wezwano skarżącą spółkę do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.) przez złożenie dokumentu określającego umocowanie R.L. do reprezentowania strony skarżącej - aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, oryginału ewentualnie prawidłowo uwierzytelnionej kopii tego dokumentu.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie, po dwukrotnym awizowaniu, wróciła do tutejszego Sądu z adnotacją Urzędu Pocztowego "zwrot nie podjęto w terminie". Wobec powyższego zarządzeniem z dnia 21 stycznia 2015 r., na podstawie art. 73 § 4 p.p.s.a., odpis wezwania do usunięcia braków formalnych skargi uznano za skutecznie doręczony skarżącej w dniu 12 stycznia 2015 r.

Skarżąca nie usunęła wskazanego braku formalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

Wymogi te zostały określone w art. 46 p.p.s.a., zgodnie z którym każde pismo strony powinno zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników. Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

Nadto po myśli art. 28 § 1 p.p.s.a. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Zgodnie zaś z art. 29 p.p.s.a. przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.

Jak wskazuje art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a w przypadku skargi pod rygorem jej odrzucenia zgodnie bowiem z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W rozpoznawanej sprawie zgodnie z zarządzeniem z dnia 17 grudnia 2014 r. wezwano skarżącą spółkę do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia przez złożenie dokumentu określającego umocowanie R.L. do reprezentowania strony skarżącej - aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, oryginału ewentualnie prawidłowo uwierzytelnionej kopii tego dokumentu. Powyższe wezwanie, na podstawie art. 73 § 4 p.p.s.a. uznano za skutecznie doręczone skarżącej w dniu 12 stycznia 2015 r. zatem siedmiodniowy termin do usunięcia braków formalnych skargi upłynął skarżącej bezskutecznie z dniem 19 stycznia 2015 r. Skarżąca nie usunęła wskazanego braku formalnego skargi.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.