Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623154

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 stycznia 2015 r.
I SA/Go 688/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Zbigniew Kruszewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku RP o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi RP na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika przyszłych zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym za sierpień, wrzesień i październik 2009 r. wraz z odsetkami postanowił: 1. zwolnić skarżącego od wpisu od skargi; 2. w pozostałym zakresie wniosek oddalić.

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi określonego na 500 zł, skarżący wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych.

Ze złożonego wraz z wnioskiem oświadczenia o sytuacji rodzinnej, majątku i dochodach oraz przedstawionych dokumentów wynika co następuje.

Skarżący jest kawalerem. Mieszka z rodzicami. Nie ma majątku, w tym: oszczędności. Jest bezrobotny, lecz nie przysługuje mu z tego tytułu prawo do zasiłku. Płaci alimenty dla dwóch synów w łącznej wysokości 1.000 zł miesięcznie.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a.") osobie fizycznej przysługuje prawo pomocy w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść całości kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Skarżący wykazał istnienie powyższych przesłanek.

Z przedstawionych przez niego dokumentów i oświadczeń wynika, że nie ma majątku ani oszczędności. Zważywszy jednocześnie na przedmiot decyzji zaskarżonej w niniejszej sprawie oraz na fakt, że nie wstrzymano jej wykonania, należy uznać, że skarżący nie ma możliwości sfinansowania całości kosztów postępowania.

W tej sytuacji, uwzględniając jednak, iż jedyną opłatą podlegającą uiszczeniu na obecnym etapie postępowania jest wpis od skargi, postanowiono jak w sentencji (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.