I SA/Go 677/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim - OpenLEX

I SA/Go 677/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749463

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 czerwca 2015 r. I SA/Go 677/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim - Zbigniew Kruszewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 czerwca 2015 r. wniosku adwokata M.Ł. o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi A.W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia zgłoszenia postanowił: przyznać adwokatowi M.Ł. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim), wynagrodzenie w kwocie 120 (sto dwadzieścia) złotych - powiększone o należny podatek od towarów i usług - z tytułu pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu tj. za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Adwokat M.Ł. został ustanowiony pełnomocnikiem skarżącego i reprezentował go w postępowaniu przed tutejszym sądem. Po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia wyroku oddalającego skargę, sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Opinię tę doręczył skarżącemu a do sądu wystąpił z wnioskiem o przyznanie wynagrodzenia za jej sporządzenie i jednoczesnym oświadczeniem, iż nie zostało ono przez skarżącego uiszczone w jakiejkolwiek części.

W związku z powyższym wniosek adwokata M.Ł. należało uwzględnić i przyznać mu wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w wysokości określonej w sentencji postanowienia, a to na podstawie art. 250 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) i § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) w zw. z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461). Kwota przyznanego wynagrodzenia uwzględnia fakt, iż adwokat M.Ł. reprezentował skarżącego jako pełnomocnik z urzędu w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym, a zatem wynagrodzenie określono w wysokości 50% stawki należnej za udział w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.