Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 8 grudnia 2005 r.
I SA/Go 662/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Grzęda.

Sędziowie WSA: Dariusz Skupień (spr.), Asesor Barbara Rennert.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2005 r. na rozprawie sprawy ze skargi W.B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe Spółki z o.o. "MB" w podatku od towarów i usług za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2003 r. postanawia

1.

umorzyć postępowanie;

2.

zwrócić skarżącemu połowę uiszczonego wpisu w kwocie 58,50 zł (pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 29 listopada 2004 r. W.B. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) października 2004 r. nr (...).

Zarządzeniem przewodniczącego z dnia 22 listopada 2005 r. wyznaczono rozprawę celem rozpoznania skargi. Pismem z dnia 8 grudnia 2005 r. skarżący cofnął skargę.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

W myśl przepisu art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie to wiąże sąd, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W niniejszej sprawie Sąd na podstawie całokształtu okoliczności sprawy nie stwierdził, aby wystąpiły przesłanki do uznania cofnięcia skargi za niedopuszczalne i w tej sytuacji przyjął, iż skarżący cofnął skargę ze skutkiem prawnym.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie powołanego wyżej przepisu oraz art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. umorzył postępowanie.

Sąd działając z urzędu na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 p.p.s.a. postanowił zwrócić skarżącemu połowę uiszczonego wpisu.