Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 26 lipca 2006 r.
I SA/Go 647/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Alina Rzepecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie określenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, (-) Alina Rzepecka

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 5 maja 2006 r. A.M. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) kwietnia 2006 r. nr (...)

W dniu 10 maja 2006 r. strona skarżąca cofnęła skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie to wiąże sąd, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W niniejszej sprawie Sąd na podstawie całokształtu okoliczności sprawy nie stwierdził, aby wystąpiły przesłanki do uznania cofnięcia skargi za niedopuszczalne i w tej sytuacji przyjął, iż skarżący cofnął skargę ze skutkiem prawnym.

Zważywszy powyższe, Sąd na podstawie powołanego wyżej przepisu oraz art. 161 § 1 pkt 1 w związku z § 2 p.p.s.a. umorzył postępowanie, (-) Alina Rzepecka