Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 30 czerwca 2006 r.
I SA/Go 637/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Niedzielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "D" Sp. z o.o. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem stwierdzono niedopuszczalność odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej określającej skarżącej wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług.

Skargę w imieniu "D" Sp. z o.o. złożył pełnomocnik będący radcą prawnym.

W terminie otwartym do zaskarżenia postanowienia nie uiszczono wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skargi na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym podlegają wpisowi stałemu w wysokości 100 zł (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Zważywszy, że złożona skarga miała za przedmiot postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej - podlegała wpisowi stałemu, zaś pełnomocnik skarżącej spółki będącej radcą prawnym wpisu tego nie uiścił, skargę należało odrzucić.