Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721598

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 24 września 2019 r.
I SA/Go 620/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Zbigniew Kruszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 września 2019 r. sprawy ze skargi k.m. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, dotychczasowej decyzji oraz odmowy wpisu do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego postanawia:

1. Odrzucić skargę.

2. Zwrócić skarżącej kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

k.m. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) czerwca 2019 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, dotychczasowej decyzji oraz odmowy wpisu do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 22 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącą do usunięcia, w terminie 7 dni braku formalnego skargi, pod rygorem jej odrzucenia, przez podanie numeru PESEL, zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1 lit.b) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "p.p.s.a." Nadto zarządzeniem z 23 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł. Oba powyższe wezwania doręczono skarżącej w dniu 2 września 2019 r. (z.p.o. - k. 22 akt sądowych).

Skarżąca uiściła należy wpis sądowy, jednakże nie usunęła braku formalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie wyjaśnić należy, że nadanie biegu złożonej skardze poprzedza badanie, czy została ona wniesiona z zachowaniem wymogów formalnych.

Stosownie do treści art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać dane, o których mowa w pkt 1-3 tego przepisu.

Warunki formalne pisma zostały określone w art. 46 p.p.s.a. Na skutek nowelizacji ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dokonanej ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 934), zmieniono m.in. § 2 art. 46 p.p.s.a. wskazując w jego pkt 1 lit.b), że pismo strony, gdy jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku. Przepis ten wszedł w życie z dniem 31 maja 2019 r.

Wobec powyższego zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącą do usunięcia, w terminie 7 dni, braku formalnego skargi poprzez podanie numeru PESEL. Jednocześnie pouczono ją, że nieusunięcie braku spowoduje odrzucenie skargi. Nadto zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 23 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącą do uiszczenia - w terminie 7 dni - wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł.

Oba powyższe wezwania doręczono skarżącej 2 września 2019 r. Tym samym siedmiodniowy termin do wykonania nałożonych nimi obowiązków upłynął skarżącej z dniem 9 września 2019 r.

Skarżąca uiściła należy wpis sądowy, jednakże nie nadesłała numeru PESEL.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., skargę odrzucił (pkt 1 postanowienia). Z kolei o zwrocie uiszczonego wpisu sądowego od skargi (pkt 2 postanowienia) orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.