Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 2 czerwca 2006 r.
I SA/Go 610/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Wierchowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi FS Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług postanawia

1.

umorzyć postępowanie

2.

zwrócić skarżącej uiszczony wpis w kwocie 121 (sto dwadzieścia jeden) złotych

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka wniosła skargę na wymienioną w sentencji decyzją Dyrektora Izby Celnej.

Pismem z dnia 6 marca 2006 r. skarżąca spółka cofnęła skargę i wniosła o umorzenie postępowania. Sąd uznał cofnięcie za dopuszczalne i umorzył postępowanie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Równocześnie, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ww. ustawy, Sąd postanowił zwrócić skarżącej cały uiszczony przez nią wpis.