Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2006 r.
I SA/Go 608/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Skowrońska-Pastuszko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi FS Spółka z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług postanawia

1.

umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

2.

zwrócić skarżącej Spółce cały uiszczony wpis w kwocie 100,00 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 6 grudnia 2004 r. FS Sp. z o.o., za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej, wniosła do właściwego wówczas Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) listopada 2004 r. nr (...) w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług.

Skardze został nadany bieg i zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 27 grudnia 2004 r. wezwano skarżącą Spółkę do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100,00 zł. Należna kwota została uiszczona w zakreślonym terminie.

Następnie sprawa przekazana została utworzonemu z dniem 1 lipca 2005 r. Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gorzowie Wlkp. W dniu 9 marca 2006 r. wpłynęło do Sądu pismo, w którym skarżąca Spółka cofnęła skargę, wnosząc o umorzenie postępowania w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie to wiąże sąd pod warunkiem, że nie zmierza ono do obejścia prawa lub nie spowoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, bowiem wówczas sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne.

W niniejszej sprawie Sąd nie stwierdził, aby wystąpiły przesłanki do uznania cofnięcia skargi za niedopuszczalne i w tej sytuacji przyjął, iż skarżąca Spółka dokonała skutecznego cofnięcia skargi.

Biorąc pod uwagę powyższe, w związku z powołanym przepisem art. 60 oraz na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono o umorzeniu postępowania, a na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit.a tej ustawy Sąd postanowił o zwrocie skarżącej Spółce całego uiszczonego przez nią wpisu.

Według literalnego brzmienia powołanego przepisu zwrot całego uiszczonego wpisu następuje od skargi cofniętej przed wysłaniem jej odpisu organowi, którego działanie zaskarżono. W niniejszej sprawie Sąd nie doręczał organowi odpisu skargi, ponieważ została ona, w przepisanym trybie, złożona za pośrednictwem tegoż organu. Taka sytuacja powoduje także obowiązek Sądu dokonania zwrotu stronie całego uiszczonego przez nią wpisu.