Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 10 stycznia 2006 r.
I SA/Go 605/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Niedzielski (spr.).

Sędziowie WSA: Krystyna Skowrońska-Pastuszko, Asesor Alina Rzepecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi I.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu opłaty targowej. odrzuca skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca I.M. pismem z dnia 25 listopada 2004 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2004 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej z tytułu opłaty targowej.

Postanowieniem z dnia 14 lutego 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zwolnił skarżącą od kosztów w całości.

Pismem z dnia 28 listopada 2005 r. skarżąca została wezwana do usunięcia braków skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia, stwierdzonych w zarządzeniu z dnia 16 listopada 2005 r.

Skarżąca została zobowiązana do podpisania skargi, ewentualnie nadesłania jej podpisanego odpisu. Skarżąca odebrała wezwanie w dniu 2 grudnia 2005 r. Skarżąca listem z dnia 5 grudnia 2005 r. (data stempla pocztowego) przesłała podpisane pismo zatytułowane skarga.

Analiza obu pism, to jest niepodpisanej skargi oraz pisma przesłanego do Sądu 5 grudnia 2005 r. prowadzi do wniosku, iż są to rzeczywiście dwa różne pisma. Treść obu pism wykazuje bowiem istotne różnice merytoryczne, a co najistotniejsze niepodpisana skarga jest znacznie dłuższa od pisma przesłanego w dniu 5 grudnia 2005 r.

Wobec powyższego Sąd stwierdził, że skarżąca nie usunęła braków formalnych skargi, mimo wezwania Sądu do ich usunięcia pod rygorem odrzucenia skargi.

Z tych względów, Sąd na podstawie art. 58 § l pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w postanowieniu.