Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 30 czerwca 2006 r.
I SA/Go 596/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Niedzielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w Wydziale I po rozpoznaniu 30 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "RP " Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z (...) r. nr (...),(...) w przedmiocie klasyfikacji towarowej POSTANOWIŁ: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją uchylono decyzję Dyrektora Urzędu Celnego (uznającą zgłoszenie celne za nieprawidłowe i stwierdzającą nadpłatę cła) w części dotyczącej wskazania podstawy prawnej i wskazano, że stanowiło ją rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej (Dz. U. Nr 158 poz. 1047 ze zm.). W pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymano w mocy.

Skargę w imieniu "RP" Sp. z o.o. wniósł pełnomocnik będący adwokatem. W skardze podano "wartość przedmiotu zaskarżenia: 0 zł".

W terminie otwartym do zaskarżenia decyzji Dyrektora Izby Celnej nie uiszczono wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 231 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - dalej cyt. jako "p.p.s.a.") wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

Jak trafnie zauważył pełnomocnik skarżącej spółki, zaskarżona decyzja nie miała za przedmiot należności pieniężnych. W tej sytuacji, ponieważ dotyczyła prawa celnego, podległa wpisowi stałemu w wysokości 500 zł (§ 2 ust. 3 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 221 poz. 2193 ze zm.).

Zgodnie natomiast z art. 221 p.p.s.a. pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Zważywszy zatem, że skarga złożona w niniejszej sprawie podlegała wpisowi stałemu, zaś pełnomocnik skarżącej spółki będący adwokatem wpisu tego nie uiścił, skargę należało odrzucić.

Jacek Niedzielski