Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 27 czerwca 2006 r.
I SA/Go 593/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Wierchowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi RP Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. Nr (...),(...) w przedmiocie klasyfikacji taryfowej postanawia

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić uiszczony wpis w kwocie 100 złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Od decyzji Izby Celnej z dnia (...) marca 2006 r. Nr (...),(...) w przedmiocie klasyfikacji taryfowej RP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowana przez adwokata M.S., wniosła skargę do tutejszego Sądu.

Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest klasyfikacja importowanych przez stronę towarów.

Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2003 r. Nr 221, poz. 2193) wydanego na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w sprawach nie objętych wpisem stosunkowym wpis stały od skargi z zakresu prawa celnego wynosi 500 zł.

Stosownie do art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone odrzuca się bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Na wezwanie sądu skarżąca uiściła wpis w kwocie 100 zł.

Wobec uiszczenia niepełnego wpisu stałego od skargi przez stronę reprezentowaną przez adwokata orzeczono jak w sentencji postanowienia. Fakt bowiem omyłkowego wezwania strony przez Sąd do uiszczenia wpisu nie konwaliduje wadliwej czynności skarżącej Spółki i nie ma znaczenia w świetle kategorycznego brzmienia powołanego wyżej przepisu art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.