Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 25 września 2006 r.
I SA/Go 592/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Skupień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 25 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi RP Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) marca 2006 r., nr (...) oraz (...) w przedmiocie klasyfikacji taryfowej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

RP Sp. z o.o. wniósł skargę do tutejszego Sądu od decyzji Dyrektora Izby Celnej nr (...),(...) z dnia (...) marca 2006 r., utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe.

Na podstawie art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art. 231 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

W niniejszej sprawie skarżący wniósł do tutejszego Sąd skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej, która utrzymuje w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w zakresie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, kwestionując dokonaną przez organ celny zmianę importowanych samochodów. Zdaniem Sądu, wprawdzie ustalenie klasyfikacji taryfowej importowanego towaru stanowi podstawę do ustalenia wartości celnej towaru, a w konsekwencji do ustalenia kwoty wynikającej z długu celnego, niemniej jednak przedmiotem niniejszej sprawy nie są należności celne. Podobne stanowisko przedstawił Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w sentencji postanowienia z dnia (...) października 2004 r. (sygn. akt: GZ 36/04, ONSA i WSA 2005/2/48), zgodnie z którą od skargi kasacyjnej o uznanie zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w części dotyczącej wartości celnej obowiązuje wpis stały.

Zatem, w myśl § 2 ust. 3 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis stały od skargi, nieobjętej wpisem stosunkowym, z zakresu prawa celnego wynosi 500 zł.

Stosownie do przepisu art. 219 i 221 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi opłatę sądową należy uiścić po wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie gotówką do kasy sądu lub na rachunek bankowy. Pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania lub odrzuca bez wezwania do uiszczenia opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

W związku z powyższym Sąd orzekający przyjął, że zachodzą przesłanki do odrzucenia skargi określone w art. 221 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ponieważ w niniejszej sprawie skarżący, który reprezentowany jest przez adwokata, nie uiścił w terminie otwartym do zaskarżenia decyzji Dyrektora Izby Celnej wymaganej opłaty stałej w kwocie 500,00 zł.