Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989305

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 2 marca 2009 r.
I SA/Go 54/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Skowrońska-Pastuszko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 marca 2009 r. wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu w sprawie ze skargi GE Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2002 r. postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Spółka z o.o. GE wraz ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) listopada 2008 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2002 r., w tym samym piśmie procesowym z dnia (...) grudnia 2008 r., złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu tego wniosku skarżąca powołała się na jedną z przesłanek wymienionych w art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a mianowicie na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody. Skarżąca podkreśliła, iż łącznie z zaskarżoną decyzją otrzymała dwie inne decyzje określające łącznie zobowiązanie podatkowe w wysokości ponad 105.000 zł. Ponadto argumentowała, iż aktualnie ponosi wysokie koszty inwestycji w postaci nakładów na modernizację stacji paliw w miejscowości (...), które Spółka musi pokrywać z własnych środków, bo w związku z wszczętym postępowaniem egzekucyjnym oraz niemożnością uzyskania zaświadczenia o braku zaległości podatkowych - żaden bank nie chce udzielić kredytu. Wskazała też, że handel paliwami jest działalnością sezonową, okres zimowy charakteryzuje się radykalnym spadkiem obrotów a dodatkowo kryzys finansowy spowodował znaczne zmniejszenie przychodów, w związku z czym obecne wydatki Spółki przewyższają jej aktualne przychody i muszą być pokrywane z oszczędności, których nie ma.

W związku z powyższym utrata na obecnym etapie postępowania jakichkolwiek środków posiadanych przez Spółkę spowoduje też utratę płynności finansowej. Zaniechanie wyżej wymienionej inwestycji w (...) spowoduje z kolei utratę dotychczasowych nakładów (około 400.000 zł), jak również konieczność zwolnienia pracowników.

Dodatkowo skarżąca wskazała, iż nie ma żadnego ryzyka dla windykacji należności podatkowych w przypadku wstrzymania wykonania decyzji, ponieważ realnym zabezpieczeniem jest znaczny jej majątek, w postaci nieruchomości.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył:

Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego do sądu administracyjnego aktu, w myśl art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.), zasadza się na dwóch przesłankach związanych z zagrożeniem istotnym interesom strony skarżącej. Chodzi o zajście niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Oceny powyższych przesłanek dokonuje Sąd, który w ramach uznania, biorąc pod uwagę przede wszystkim argumenty przedstawione we wniosku, może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu.

Zdaniem Sądu, w swoim wniosku zawartym w piśmie z dnia (...) grudnia 2008 r. skarżąca Spółka GE przekonująco uargumentowała wystąpienie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody, co przekłada się w szczególności na zagrożenie utraty płynności finansowej w warunkach finansowania działalności tylko własnymi środkami, bez udziału kredytów (niemożność ich uzyskania m.in. z uwagi na egzekucję należności podatkowych).

Mając na względzie powyższe, Sąd na podstawie powołanych przepisów art. 61 § 3 oraz § 5 p.p.s.a., postanowił więc przyznać skarżącej tymczasową ochronę i orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.