I SA/Go 477/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2451962

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 marca 2018 r. I SA/Go 477/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Skupień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 marca 2018 r. sprawy ze skargi S.H. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) września 2017 r. nr (...) Dyrektor Izby Administracji Skarbowej stwierdził, że odwołanie złożone przez S.H. od decyzji Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z dnia (...) lipca 2017 r. określającej skarżącej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. w kwocie 308.958,00 zł z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz w kwocie 488,00 zł z tytułu zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, zostało wniesione z uchybieniem terminu do wniesienia odwołania.

Odpis powyższego postanowienia wraz z pouczeniem o sposobie i trybie jego zaskarżenia został doręczony skarżącej w dniu 29 września 2017 r. (z.p.o. - k. 29 akt sądowych).

W piśmie z dnia (...) października 2017 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym 3 listopada 2017 r.) S.H. wniosła skargę na ww. postanowienie. W skardze tej, wskazała, że prosi o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od postanowienia (...). Podniosła m.in., że uchybienie terminowi do wniesienia odwołania nastąpiło z przyczyn od niej niezależnych, gdyż jest osobą nieuleczalnie chorą na Parkinsona.

Na skutek złożonego przez skarżącą wniosku o przyznanie prawa pomocy Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim postanowieniem z dnia 29 grudnia 2017 r. sygn. akt I SA/Go 477/17 zwolnił skarżącą od kosztów sądowych oraz ustanowił dla skarżącej radcę prawnego.

Okręgowa Izba Radców Prawnych wyznaczyła skarżącej pełnomocnika w osobie radcy prawnego R.B.

Z uwagi na to, iż w piśmie z dnia (...) października 2017 r. skierowanym do tutejszego Sądu skarżąca wniosła "o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania", zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 31 stycznia 2018 r., wezwano pełnomocnika skarżącej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, do wskazania, czy ww. pismo, poza skargą na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) września 2017 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania, zawiera także wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na ww. postanowienie, pod rygorem uznania, że pismo z dnia (...) października 2017 r. jest wyłącznie skargą na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) września 2017 r. o wskazanym wyżej numerze.

Powyższe wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 8 lutego 2018 r. (z.p.o.k.38 akt sądowych). Jednakże nie udzielił na nie odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 - powoływanej dalej jako "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. Zgodnie zaś z regulacją art. 54 § 1 tej ustawy skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia, Sąd odrzuca postanowieniem, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a.).

Zaskarżone w rozpoznawanej sprawie postanowienie doręczono skarżącej w dniu 29 września 2017 r. tym samym 30 dniowy termin do wniesienia skargi upłynął skarżącej z dniem 30 października 2017 r. Natomiast skarżąca wniosła skargę dopiero w dniu 3 listopada 2017 r. zatem po upływie terminu przewidzianego na dokonanie tej czynności.

Z uwagi na to, iż w piśmie z dnia (...) października 2017 r. skierowanym do tutejszego Sądu skarżąca wniosła "o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania", zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 31 stycznia 2018 r., wezwano pełnomocnika skarżącej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, do wskazania, czy ww. pismo, poza skargą na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) września 2017 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania, zawiera także wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na ww. postanowienie, pod rygorem uznania, że pismo z dnia (...) października 2017 r. jest wyłącznie skargą na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) września 2017 r. Wezwanie to doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 8 lutego 2018 r. Jednakże nie udzielił na nie odpowiedzi.

Zgodnie zatem z pouczeniem zawartym w ww. wezwaniu Sądu uznał, że pismo skarżącej z dnia (...) października 2017 r. stanowi skargę bez wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

W takiej sytuacji stwierdzić należało, że skarga została wniesiona z uchybieniem terminu.

Z tego też względu Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.