I SA/Go 445/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2589153

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 listopada 2018 r. I SA/Go 445/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Niedzielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy na indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia:

1. Umorzyć postępowanie sądowe.

2. Zasądzić od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz Skarżącej Gminy kwotę 440 zł (czterysta czterdzieści złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca Gmina, reprezentowana przez pełnomocnika - doradcę podatkowego M.W., wniosła skargę na indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług. Do skargi Skarżąca Gmina dołączyła dowód wpłaty wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wniósł o umorzenie postępowania sądowego z uwagi na uwzględnienie w całości skargi Skarżącej Gminy. Jednocześnie do odpowiedzi na skargę organ dołączył interpretację indywidualną z (...) października 2018 r. nr (...) wydaną w wyniku uwzględnienia skargi.

Następnie wraz z pismem z (...) października 2018 r. organ uzupełnił odpowiedź na skargę przesyłając oryginał potwierdzenia odbioru interpretacji indywidualnej z (...) października 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuję:

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - cytowana dalej jako p.p.s.a.) organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

Podkreślenia wymaga, że treść tego przepisu nie budzi żadnych wątpliwości i wynika z niego jednoznacznie, że organ jest uprawniony zastosować art. 54 § 3 p.p.s.a. tylko w takiej sytuacji, w której zamierza uwzględnić skargę w całości, a więc wyłącznie wówczas, kiedy zgadza się w pełni ze stanowiskiem skarżącego, zaprezentowanym w skardze. W konsekwencji prawidłowe zastosowanie art. 54 § 3 p.p.s.a. może prowadzić wyłącznie do wydania rozstrzygnięcia przez organ, zgodnego dokładnie z oczekiwaniami skarżącego.

Natomiast na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 oraz § 2 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

W rozpoznawanej sprawie, zaskarżona interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (...) sierpnia 2018 r. wprawdzie stwierdzała, że stanowisko Gminy zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest prawidłowe, ale co podniosła Skarżąca wydana została w sposób wadliwy, gdyż swoim zakresem wykroczyła poza żądanie Skarżącej zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Po otrzymaniu skargi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej działając m.in. w oparciu o art. 54 § 3 p.p.s.a., uwzględnił skargę Gminy w całości i zmienił interpretację indywidualną. W konsekwencji w dniu (...) października 2018 r. wydał w wyniku uwzględnienia skargi, interpretację indywidualną o nr (...). Stwierdzić zatem należało, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zastosował przewidziany w ww. przepisie tryb tzw. autokontroli.

Skoro zatem wskazaną wyżej indywidualną interpretacją organ orzekł zgodnie z żądaniem Skarżącej, dalsze prowadzenie niniejszej sprawy stało się bezprzedmiotowe.

Mając zatem na względzie wskazane powyżej regulacje normatywne oraz zaistniały stan faktyczny, postępowanie wszczęte wniesieniem skargi, należało umorzyć, o czym orzeczono w punkcie 1 sentencji postanowienia, biorąc za podstawę art. 161 § 1 pkt 3 oraz § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a.

O kosztach postępowania w kwocie 440 zł określonych w pkt 2 sentencji postanowienia orzeczono na podstawie art. 201 § 1 w zw. z art. 205 § 2 i § 4 p.p.s.a. Na ich wysokość składa się kwota 200 zł tytułem wpisu od skargi, uiszczonego stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) oraz wynagrodzenie pełnomocnika - doradcy podatkowego w wysokości 240 zł ustalone zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postepowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. z 2011 r. Nr 31, poz. 153).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.