Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1976481

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 2 lutego 2016 r.
I SA/Go 359/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Niedzielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej S.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 października 2015 r. sygn. akt I SA/Go 359/15 w sprawie ze skargi S.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 15 października 2015 r. sygn. akt I SA/Go 359/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. oddalił skargę S.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego ustalającą skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2009 r. w kwocie 123.957 zł.

Od powyższego wyroku S.K., reprezentowana przez doradcę podatkowego T.Z., wniosła skargę kasacyjną.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 grudnia 2015 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 1.000 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Odpis powyższego zarządzenia doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 28 grudnia 2015 r. Jednakże należna opłata nie została uiszczona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 178 w zw. z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) wstępnej kontroli skargi kasacyjnej dokonuje wojewódzki sąd administracyjny. Kontrola ta ogranicza się do zbadania zachowania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, jej dopuszczalności oraz dochowania wymogów formalnych.

Zgodnie z regulacją art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Z § 2 tego przepisu wynika, iż jednym z takich pism jest skarga kasacyjna.

Z kolei po myśli art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Jak stanowi § 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 grudnia 2015 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 1.000 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Odpis powyższego zarządzenia doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 28 grudnia 2015 r. zatem termin do uiszczenia przedmiotowej opłaty upływał skarżącej z dniem 4 stycznia 2016 r. Pomimo wezwania nie uiszczono należnego wpisu od skargi kasacyjnej.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.