I SA/Go 358/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim - OpenLEX

I SA/Go 358/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749460

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2015 r. I SA/Go 358/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Niedzielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Zakładu "B" sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zapłaty zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z odsetkami za zwłokę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zakład "B" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) kwietnia 2014 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...) odmawiającą skarżącej spółce rozłożenia na raty zapłaty zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z odsetkami za zwłokę.

W skardze spółka wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Na skutek wniesienia przez skarżącą sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z dnia 13 sierpnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. postanowieniem z dnia 23 września 2014 r. odmówił skarżącej przyznania prawa pomocy.

Na powyższe postanowienie skarżąca wniosła zażalenie, które zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2015 r. sygn. akt II FZ 1863/14.

W zaistniałej sytuacji zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 30 stycznia 2015 r. wezwano skarżącą spółkę do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to doręczono skarżącej w dniu 17 lutego 2015 r.

W terminie do uiszczenia należnego wpisu skarżąca spółka po raz kolejny wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 19 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. odmówił skarżącej przyznania prawa pomocy stwierdzając, że sytuacja finansowa spółki nie uległa istotnej zmianie tym samym aktualna pozostaje ocena przedstawiona w prawomocnym postanowieniu z dnia 23 września 2014 r. Odpis tego postanowienia doręczono skarżącej w dniu 5 czerwca 2015 r.

Skarżąca nie uiściła należnej opłaty. Natomiast wniosła zażalenie na postanowienie z dnia 19 maja 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - powoływanej dalej jako "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Po myśli § 2 tego przepisu jednym z takich pism jest skarga.

Z kolei zgodnie z regulacją art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Jak wskazuje § 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie, po prawomocnym zakończeniu postępowania w przedmiocie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 30 stycznia 2015 r. wezwano skarżącą spółkę do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to doręczono skarżącej w dniu 17 lutego 2015 r. zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia należnej opłaty upłynął skarżącej z dniem 24 lutego 2015 r. Skarżąca nie uiściła należnej opłaty. Złożyła natomiast kolejny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Podkreślić należy, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntowany jest pogląd, że ponowne złożenie wniosku o zwolnienie do kosztów sądowych, nawet dokonane w terminie określonym w wezwaniu do uiszczenia wpisu wystosowanym do strony po wydaniu prawomocnego postanowienia odmawiającego zwolnienia od kosztów, nie uchyla skutków tego prawomocnego rozstrzygnięcia na toczące się postępowanie. Dopiero bowiem wydanie przez sąd prawomocnego postanowienia odmiennej treści w przedmiocie udzielenia prawa pomocy, skutkuje utratą mocy pierwszego postanowienia. Odmienne postępowanie mogłoby prowadzić do uniemożliwienia prowadzenia postępowania wskutek rozpoznawania kolejnych wniosków strony o przyznanie prawa pomocy i skutkować nieuzasadnionym wydłużeniem postępowania, a nawet trudnością w jego zakończeniu (por. wyroki NSA z dnia 10 maja 2010 r. sygn. akt II FZ 115/10 i z dnia 21 marca 2012 r. sygn. akt II GZ 95/12, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń i Informacji o Sprawach na stronie internetowej orzeczenia.nsa.gov.pl). Sąd ocenił przedstawioną, w kolejnym wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, sytuację majątkową skarżącej. Nie znalazł jednak podstaw do zmiany prawomocnego postanowienia z dnia 23 września 2014 r.

Mając na uwadze wyżej wskazane okoliczności Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.