I SA/Go 320/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2991537

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2018 r. I SA/Go 320/18

UZASADNIENIE

Sentencja

|Sygn. akt I SA/Go 317/18 |Dnia 7 listopada 2018 r. |, PROTOKÓŁ ROZPRAWY, Przewodniczący Wojewódzki Sąd Administracyjny, Sędzia WSA Jacek Niedzielski (spr.) w Gorzowie Wielkopolskim, na posiedzeniu jawnym rozpoznawał sprawę, Sędziowie ze skargi E.S., Sędzia WSA Anna Juszczyk - Wiśniewska na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, Asesor WSA Zbigniew Kruszewski z dnia (...) r., nr (...), Protokolant w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2010 r., Sekretarz sądowy Danuta Chorabik,, Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 15:20, zakończono o godzinie 16:00., Po wywołaniu sprawy stawiła się skarżąca E.S. Stawił się również ustanowiony z urzędu pełnomocnik skarżącej doradca podatkowy P.S.., Za organ administracji publicznej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej stawiła się M.H., przedkładająca pełnomocnictwo do akt sprawy., Sąd postanowił, Na podstawie art. 111 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), połączyć do wspólnego rozpoznania i odrębnego rozstrzygnięcia sprawy prowadzone pod sygnaturami:, I SA/Go 317/18, 320/18, 321/18, 324/18, 325/18, 328/18, 329/18, 332/18, 333/18, 336/18, 337/18., Postanowienie ogłoszono., Skarżąca oświadcza, że rezygnuje z przyznanego jej prawa pomocy w zakresie ustawionego z urzędu pełnomocnika., Przewodniczący doręczył skarżącej pisma organu z (...) października 2018 r. oraz (...) listopada 2018 r. Skarżąca oświadcza, że pismo, pełnomocnika strony z (...) listopada 2018 r. otrzymała od niego mailem 4 listopada 2018 r., Przewodniczący doręczył pełnomocnikowi organu pismo procesowe pełnomocnika skarżącej z (...) listopada 2018 r., Sąd ogłosił postanowienie jak w załączniku., Doradca podatkowy P.S. składa wniosek przyznanie należnych kosztów obejmujących koszty dojazdu (miejsca mojego zamieszkania) oraz kosztów, zastępstwa procesowego, które nie zostały zwrócone w całości lub w części. Samochód osobowy którym dojeżdżałem ma pojemność powyżej 900 cm, 3., Sprawozdanie z przebiegu sprawy złożył Sędzia WSA Jacek Niedzielski., Skarżącą E.S. wnosi i wywodzi jak w skardze i późniejszych pismach procesowych., Pełnomocnik organu wnosi jak w pismach procesowych i w odpowiedzi na skargę., Przewodniczący zamknął rozprawę i po naradzie ogłosił wyrok przez odczytanie sentencji. Sędzia sprawozdawca podał ustnie zasadnicze powody, rozstrzygnięcia., Przewodniczący pouczył strony działające bez adwokata lub radcy prawnego że.uzasadnienie pisemne ogłoszonego wyroku zostanie doręczone na, wniosek zgłoszony przez stronę w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Wniosek ten podlega opłacie kancelaryjnej w kwocie 100 zł. Niezgłoszenie wniosku w terminie powoduje utratę prawa wniesienia skargi kasacyjnej;, Od wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożona w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z, uzasadnieniem za pośrednictwem tutejszego Sądu., Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez pełnomocnika będącego: adwokatem, radcą prawnym lub w sprawach obowiązków podatkowych -, doradcą podatkowym. Niezachowanie tego wymogu spowoduje odrzucenie skargi.,, Protokolant Przewodniczący,,

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.