I SA/Go 32/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2655992

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 maja 2019 r. I SA/Go 32/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Rzepecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 maja 2019 r. sprawy ze skargi I. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 rok postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

I. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2018 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 rok.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 stycznia 2019 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 1.477 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżąca wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia do kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 19 marca 2019 r. sygn. akt I SPP/Go 42/19 referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim odmówił skarżącej przyznania prawa pomocy. Postanowienie to jest prawomocne od 30 marca 2019 r.

Wobec powyższego, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 kwietnia 2019 r., wezwano skarżącą do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 25 stycznia 2019 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 1477 zł, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Jednocześnie pouczono skarżącą, że nieuiszczenie wpisu sądowego we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie to doręczono skarżącej w dniu 16 kwietnia 2019 r. (z.p.o. - k. 27 akt sądowych) jednakże nie uiściła ona należnej opłaty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "p.p.s.a." od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Po myśli § 2 tego przepisu jednym z takich pism jest skarga.

Z kolei zgodnie z regulacją art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Jak wskazuje § 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 kwietnia 2019 r. wezwano skarżącą do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 25 stycznia 2019 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 1477 zł, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Jednocześnie pouczono, że nieuiszczenie wpisu sądowego we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi. Wezwanie to doręczono skarżącej 16 kwietnia 2019 r. Tym samym siedmiodniowy termin do uiszczenia należnej opłaty upłynął skarżącej z dniem 23 kwietnia 2019 r.

Skarżąca, pomimo wezwania, nie uiściła wpisu sądowego od skargi, co potwierdza informacja uzyskana z Oddziału Finansowo-Budżetowego tutejszego Sądu (k. 28 akt sądowych).

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.