Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2696196

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 16 lipca 2019 r.
I SA/Go 3/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Niedzielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 lipca 2019 r. sprawy ze skargi M.A. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika przewidywanych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2013 r. wraz z odsetkami za zwłokę postanawia:

1. Odrzucić skargę.

2. Zwrócić skarżącemu od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim kwotę 500 (pięćset) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

M.A., reprezentowany przez doradcę podatkowego, wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) października 2018 r. nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika przewidywanych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2013 r. wraz z odsetkami za zwłokę.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 4 stycznia 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od ww. skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi. W odpowiedzi na to wezwanie, skarżący wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych.

Ostatecznym postanowieniem z 14 maja 2019 r. sygn. akt I SPP/Go 20/19, tut. Sąd utrzymał w mocy postanowienie referendarza sądowego z 4 kwietnia 2019 r., którym odmówiono skarżącemu przyznania prawa pomocy. W konsekwencji, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 21 maja 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do wykonania, w terminie 7 dni, prawomocnego zarządzenia z 4 stycznia 2019 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł. Jednocześnie pouczono, że nieuiszczenie wpisu sądowego we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Powyższe wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącego 10 czerwca 2019 r. (k. 23 akt sądowych). Natomiast wpis został uiszczony 28 czerwca 2019 r. (potwierdzenie przelewu - k. 24 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "p.p.s.a." od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Po myśli § 2 tego przepisu jednym z takich pism jest skarga. Z kolei zgodnie z regulacją art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata, w tym opłata, o której mowa w art. 235a. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2,3 i 3a, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Jak wskazuje § 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie zgodnie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 21 maja 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do wykonania, w terminie 7 dni, prawomocnego zarządzenia z 4 stycznia 2019 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł. Jednocześnie pouczono, że nieuiszczenie wpisu sądowego we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi Wezwanie to doręczono pełnomocnikowi skarżącego 10 czerwca 2019 r. Tym samym siedmiodniowy termin do uiszczenia należnej opłaty upłynął skarżącemu z dniem 17 czerwca 2019 r.

Skarżący nie uiścił wpisu sądowego w zakreślonym przez Sąd terminie. Wpłacił na konto tutejszego Sądu kwotę 500 zł dopiero w dniu 28 czerwca 2019 r. Okoliczność ta nie znosi jednak skutków rygoru nałożonego na stronę w zarządzeniu z dnia 21 maja 2019 r. Zaznaczyć bowiem należy, że w orzecznictwie przyjmuje się, iż uiszczenie wpisu sądowego po terminie jest równoznaczne z jego nieuiszczeniem (por. postanowienie NSA z dnia 4 października 2011 r. sygn. akt II OSK 1985/11 dostępne na stronie internetowej orzeczenia.nsa.gov.pl).

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę odrzucił (pkt 1 postanowienia). Z kolei o zwrocie uiszczonego po terminie wpisu sądowego od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.