Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2231176

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 lutego 2017 r.
I SA/Go 28/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Skowrońska-Pastuszko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń 2015 r. z tytułu sprzedaży na terytorium kraju niezarejestrowanych samochodów osobowych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M.P., reprezentowany przez doradcę podatkowego W.M., wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) listopada 2016 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia (...) września 2016 r. nr (...) określającą skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym, powstałego w styczniu 2015 r. z tytułu dokonania sprzedaży na terytorium kraju niezarejestrowanych samochodów osobowych.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 23 stycznia 2017 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do usunięcia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, braków formalnych skargi przez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi (oryginału lub prawidłowo uwierzytelnionej kopii), zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. - powoływanej dalej jako p.p.s.a.). Jednocześnie pouczono, że nieusunięcie braków formalnych skargi w terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Nadto zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 24 stycznia 2017 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 1170 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Oba powyższe wezwania doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 30 stycznia 2017 r. (z.p.o. - k. 24 akt sądowych). Skarżący nie usunął wskazanych braków formalnych skargi. Nie uiścił także należnego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 34 p.p.s.a., strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Stosownie do treści art. 37 § 1 i art. 46 § 3 tej ustawy, pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Niedochowanie wskazanych wymogów stanowi brak formalny, do którego uzupełnienia wzywa stronę przewodniczący (art. 49 § 1 p.p.s.a.), pod rygorem odrzucenia skargi. Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie takiego braku obliguje sąd do odrzucenia wniesionej skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Z kolei art. 220 § 1 określa, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 cyt. ustawy).

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca została skutecznie wezwana do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w jej imieniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi (oryginału lub prawidłowo uwierzytelnionej kopii tego dokumentu), a także do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 1170 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Oba ww. wezwania doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 30 stycznia 2017 r., zatem siedmiodniowy termin do wykonania powyższych obowiązków upływał z dniem 6 lutego 2017 r.

Skarżący nie usunął wskazanych braków formalnych skargi. Nie uiścił także należnej opłaty.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.