I SA/Go 241/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2414044

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 grudnia 2017 r. I SA/Go 241/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Skupień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 grudnia 2017 r. wniosku adwokata T.K. o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi R.S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją w sprawie podatku od towarów i usług za luty 2009 r. postanawia: przyznać od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim adwokatowi T.K., tytułem pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu, obejmującej sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych 60/100) obejmującą należny podatek od towarów i usług.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 3 lipca 2017 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. zwolnił skarżącego od kosztów sądowych oraz ustanowił dla skarżącego adwokata.

Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła dla skarżącego pełnomocnika w osobie adwokata T.K.

Wyrokiem z 13 października 2017 r. sygn. akt I SA/Go 241/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. oddalił skargę R.S. oraz przyznał adwokatowi T.K. tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej w urzędu kwotę 123 zł obejmującą należny podatek od towarów i usług.

Na skutek złożonego przez pełnomocnika skarżącego wniosku odpis powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 6 listopada 2017 r. (z.p.o. - k. 59 akt sądowych).

W dniu 4 grudnia 2017 r. pełnomocnik skarżącego przedłożył opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wraz z wnioskiem o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wskazując, że koszty te nie zostały pokryte ani w całości ani w części.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) powoływanej dalej jako "p.p.s.a." wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Przedmiotem niniejszego postępowania są koszty pomocy prawnej udzielonej skarżącemu przez ustanowionego z urzędu pełnomocnika obejmującej sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714). Z uwagi na fakt, że adwokat, który sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, występował w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, jego wynagrodzenie należało określić na poziomie 50% stawki minimalnej określonej w rozporządzeniu. W rezultacie wynagrodzenie ustanowionego w sprawie pełnomocnika za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 120 zł - § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c w zw. z § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia.

Przyznaną kwotę, stosownie do § 4 ust. 3 rozporządzenia, podwyższono o stawkę podatku od towarów i usług.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.