Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 864541

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
I SA/Go 239/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stefan Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.k. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 5 maja 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim oddalił skargę k.k. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) stycznia 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej.

W ustawowym terminie, pełnomocnik skarżącego doradca podatkowy Jerzy Chuderski wniósł skargę kasacyjną od niniejszego wyroku.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 7 lipca 2011 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia - w terminie 7 dni - wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł stosownie do § 3 w zw. z § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193), pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Niniejsze zarządzenie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 12 lipca 2011 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru pisma k. 91 akt sądowych). W wyznaczonym terminie wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a." sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona opłata, a skarga kasacyjna od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Pełnomocnik skarżącego zarządzeniem z dnia 7 lipca 2011 r. został wezwany w terminie 7 dni do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, pod rygorem jej odrzucenia. Termin do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej upływał z dniem 19 lipca 2011 r.

Z informacji z Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 sierpnia 2011 r. wynika, że w niniejszej sprawie wpis nie został uiszczony. Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a odrzucił skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.