Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749783

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2015 r.
I SA/Go 222/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Niedzielski.

Sędziowie WSA: Krystyna Skowrońska-Pastuszko (spr.), Dariusz Skupień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. na rozprawie sprawy ze skargi Powiatu na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Powiat wniósł skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) marca 2015 r. nr (...), utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego. Jak wynika z akt sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego jako organ egzekucyjny wszczął postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego z dnia (...) listopada 20134 r. nr (...), który został wystawiony przez wierzyciela Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) celem wyegzekwowania z majątku Powiatu należności z tytułu obowiązkowych wpłat na rzecz PFRON za maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2008 r.

Zaskarżone postanowienie zostało wydane w związku ze zgłoszeniem przez Powiat zarzutów w sprawie prowadzenia przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego na podstawie ww. tytułu wykonawczego. Skarżący zgłosił dwa zarzuty: wykonania obowiązku w całości oraz - z ostrożności procesowej - przedawnienia obowiązku. W związku z wniesieniem zarzutów organ egzekucyjny zwrócił się do wierzyciela o zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonych zarzutów. Postanowieniem z dnia (...) grudnia 2014 r., po rozpatrzeniu zażalenia zobowiązanego, wierzyciel zajął ostateczne stanowisko, utrzymując w mocy swoje postanowienie z dnia (...) września 2014 r. nieuznające zgłoszonych przez zobowiązanego zarzutów.

Zobowiązany - Powiat na powyższe postanowienie wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w którym sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V SA/Wa 1062/15.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: W myśl przepisu art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwanej p.p.s.a.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zawieszenie postępowania może zatem nastąpić z uwagi na toczące się inne postępowania, którego wynik będzie miał wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Celowość fakultatywnego zawieszenia postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. należy badać w oparciu o względy ekonomii procesowej, jak i względy sprawiedliwości. Nadto należy brać pod uwagę, że jednolitość orzecznictwa sądowoadministracyjnego ma duże znaczenie z uwagi na kontrolę działań administracji publicznej, a rozbieżne stanowiska sądów administracyjnych w analogicznych sprawach są zjawiskiem niepożądanym (B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz, Zakamycze 2005, s.302 - 303). Rozpoznanie skargi wniesionej w niniejszej sprawie, zdaniem Sądu, zależy od wyniku postępowania sądowoadministracyjnego toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie V SA/Wa 1062/15. Zgodnie bowiem z przepisem art. 34 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) zarzuty zgłoszone na podstawie art. 33 § 1 pkt 1-7, 9 i 10 ustawy, organ egzekucyjny rozpatruje po uzyskaniu stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów, z tym że w zakresie zarzutów, o których mowa w art. 33 § 1 pkt 1-5 i 7, stanowisko wierzyciela jest dla organu egzekucyjnego wiążące. W postępowaniu egzekucyjnym skarżący Powiat zgłosił zarzut wykonania w całości obowiązku oraz zarzut przedawnienia, a zatem zarzuty z art. 33 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W związku z tym, w myśl art. 34 § 1 ww. ustawy, stanowisko wierzyciela w kwestii zgłoszonych zarzutów jest dla organu egzekucyjnego wiążące. Wierzyciel - Prezes PFRON nie uznał zgłoszonych zarzutów. Jednakże postanowienie wydane w tej sprawie (...) grudnia 2014 r., choć ostateczne, nie jest prawomocne, ponieważ nie została jeszcze rozpoznana skarga na nie wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W związku z wiążącym dla organu egzekucyjnego charakterem tego stanowiska (co wynika z przepisu art. 34 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), najpierw powinna zostać rozpoznana skarga na postanowienie wydane przez wierzyciela, zawierające jego stanowisko wobec zgłoszonych zarzutów, a następnie dopiero skarga na postanowienie wydane w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym. Ponieważ orzeczenie w sprawie V SA/Wa 1062/15 jeszcze nie zapadło, a od wyniku tamtego postępowania zależy rozstrzygnięcie niniejszej sprawy, zachodziła konieczność zawieszenia postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie powołanych wyżej przepisów, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.