I SA/Go 202/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2571317

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 października 2018 r. I SA/Go 202/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 października 2018 r. sprawy ze skargi Spółki (...) sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2015 r. postanawia: zwrócić ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej, na jego koszt, kwotę 4.594,62 zł (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze) tytułem nadpłaconego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 26 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, po rozpoznaniu skargi Spółki (...) sp. z o.o., uchylił w całości decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) lutego 2018 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2015 r. oraz zasadził od organu na rzecz skarżącej Spółki kwotę 13.881 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Od powyższego wyroku Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, reprezentowany przez radcę prawnego, wniósł skargę kasacyjną.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 września 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej organ wpłacił, w dniu 2 października 2018 r., na konto tutejszego Sądu kwotę 1.532 zł (dowód wpłaty k. 111 akt sądowych).

W dniu 4 października 2018 r. (data nadania) Naczelny Sąd Administracyjny przekazał do tutejszego Sądu dowód wpłaty przez Izbę Administracji Skarbowej na konto Naczelnego Sądu Administracyjnego kwoty 4.594,62 zł, gdzie w tytule przelewu wskazano "wpis od skargi kasacyjnej I SA/Go 202/18".

Z kolei w dniu 15 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny przekazał do tutejszego Sądu, według właściwości, pismo Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) października 2018 r., w którym wniesiono o zwrot błędnie przekazanej w dniu 24 września 2018 r. kwoty 4.594,62 zł.

W Oddziale Finansowo-Budżetowym Naczelnego Sądu Administracyjnego ustalono, że wpis od skargi kasacyjnej uiszczony przez Izbę Administracji Skarbowej na konto Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 24 września 2018 r. w kwocie 4.594,62 zł nie został zwrócony ze środków budżetowych NSA (notatka urzędowa - k. 125 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - powoływanej dalej jako "p.p.s.a." opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Zgodnie z regulacją § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 powoływanego dalej jako "rozporządzenie") wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

W rozpoznawanej sprawie wpis od skargi, stosownie do § 1 pkt 4 ww. rozporządzenia wynosił 3064 zł. Uwzględniając zatem zapis § 3 rozporządzenia wpis od skargi kasacyjnej należało uiścić w kwocie 1.532 zł. Taką też kwotę, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 września 2018 r. organ wpłacił na konto tutejszego Sądu w dniu 2 października 2018 r. Jednakże z pism nadesłanych przez Naczelny Sąd Administracyjny wynika, że w dniu 24 września 2018 r. Izba Administracji Skarbowej omyłkowo wpłaciła na konto Naczelnego Sądu Administracyjnego kwotę 4.594,62 zł w tytule przelewu wskazując, iż stanowi ona "wpis od skargi kasacyjnej I SA/Go 202/18".

Tym samym organ uiścił tytułem wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie I SA/Go 202/18 opłatę o 4.594,62 zł wyższą niż wymagana. Nadpłaconą kwotę uznać zatem należało za opłatę nienależną, którą stosownie do art. 225 p.p.s.a. należy zwrócić organowi z urzędu na jego koszt.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 225 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.