I SA/Go 200/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3205349

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 lipca 2021 r. I SA/Go 200/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Niedzielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.K. na decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za okres od czerwca do listopada 2012 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

G.K., reprezentowany przez radcę prawnego, wniósł skargę na decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z dnia (...) lutego 2021 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za okres od czerwca do listopada 2012 r. W skardze tej zawarł m.in. wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r. sygn. akt I SPP/Go 52/21 Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy. Postanowienie to jest prawomocne od 18 czerwca 2021 r.

W konsekwencji, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 23 czerwca 2021 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 16.859 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącego 28 czerwca 2021 r. (z.p.o.- k. 21 akt sądowych). Jednakże skarżący nie uiścił należnej opłaty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "p.p.s.a." od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

W myśl § 2 tego przepisu jednym z takich pism jest skarga.

Z kolei zgodnie z regulacją art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 23 czerwca 2021 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 16.859 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to doręczono pełnomocnikowi skarżącego 28 czerwca 2021 r. tym samym siedmiodniowy termin do uiszczenia należnej opłaty upłynął skarżącemu z dniem 5 lipca 2021 r.

Pomimo wezwania skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi, co potwierdza informacja uzyskana z Oddziału Finansowo-Budżetowego tutejszego Sądu (k. 22 akt sądowych).

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.