I SA/Go 190/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3054826

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 września 2020 r. I SA/Go 190/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Niedzielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 września 2020 r. zażalenia skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 sierpnia 2020 r. sygn. akt I SA/Go 190/20 w sprawie ze skargi M.A. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wglądu w dokumenty wyłączone z akt postępowania postanawia:

1. Odrzucić zażalenie.

2. Zwrócić skarżącemu od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od zażalenia

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2020 r. sygn. akt I SA/Go 190/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "p.p.s.a." odrzucił zażalenie M.A. na postanowienie tutejszego Sądu z dnia 25 czerwca 2020 r.

Na powyższe postanowienie skarżący, reprezentowany przez pełnomocnika - W.A. (ojca), wniósł zażalenie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 sierpnia 2020 r., wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od ww. zażalenia w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni o doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Jednocześnie, zgodnie z kolejnym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 sierpnia 2020 r., wezwano pełnomocnika skarżącego do usunięcia braków formalnych tego zażalenia przez nadesłanie pełnomocnictwa do złożenia zażalenia lub występowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (oryginału ewentualnie prawidłowo uwierzytelnionej kopii tego dokumentu), w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia (art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.).

Oba wezwania doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 24 sierpnia 2020 r. (z.p.o. k- 77 akt sądowych).

W zakreślonym terminie pełnomocnik skarżącego uiścił należną opłatę (polecenie przelewu k. 76 akt sądowych). Jednakże nie usunął wskazanego braku formalnego zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2. Natomiast stosownie do treści art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 194 § 3 p.p.s.a. zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia. Jednym z wymogów zażalenia jest zatem także obowiązek określony w art. 46 § 3 p.p.s.a., zgodnie z którym do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem.

Stosownie do treści art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie zaś z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w terminie podlega odrzuceniu.

W rozpoznawanej sprawie od momentu wniesienia skargi wszystkie pisma w imieniu skarżącego podpisuje jako jego pełnomocnik ojciec skarżącego - W.A.

W toku postępowania sądowoadministracyjnego ww. pełnomocnik wielokrotnie wzywany był do przedłożenia pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi. Jednakże dokumentu spełniającego ww. wymogi nie złożył. Powyższy brak był m.in. powodem odrzucenia skargi strony.

Także zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 sierpnia 2020 r. w imieniu skarżącego złożył W.A.

Z uwagi na to, że wbrew twierdzeniom strony zawartych w tym zażaleniu, w aktach sprawy brak jest pełnomocnictwa udzielonego przez M.A. swojemu ojcu oraz, że takowe pełnomocnictwo nie zostało załączone do ww. zażalenia, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 sierpnia 2020 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do usunięcia braków formalnych ww. zażalenia przez nadesłanie pełnomocnictwa do złożenia zażalenia lub występowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (oryginału ewentualnie prawidłowo uwierzytelnionej kopii tego dokumentu), w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Jednocześnie wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni o doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Oba powyższe wezwania doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 24 sierpnia 2020 r. Tym samym siedmiodniowy termin wykonania nałożonych nimi zobowiązań upłynął stronie z dniem 31 sierpnia 2020 r.

W zakreślonym terminie pełnomocnik skarżącego uiścił należny wpis. Jednakże nie przedłożył pełnomocnictwa do złożenia zażalenia lub występowania w imieniu skarżącego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Brak ten uniemożliwia nadanie biegu złożonemu zażaleniu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., zażalenie odrzucił (pkt 1 sentencji postanowienia). Z kolei o zwrocie wpisu sądowego od zażalenia (pkt 2 sentencji postanowienia) orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.