Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891353

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 23 lutego 2012 r.
I SA/Go 1210/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Rennert.

Sędziowie WSA: Jacek Niedzielski (spr.), Alina Rzepecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2012 r. na rozprawie sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa "H" sp. z o.o. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.