Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 788089

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 6 kwietnia 2011 r.
I SA/Go 117/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Skowrońska-Pastuszko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący R. A. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) grudnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami.

Zarządzeniem z dnia 14 lutego 2011 r. (k. 17 akt sądowych) Przewodniczący Wydziału I wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 2.000 zł, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pomimo dwukrotnego awizowania, skarżący nie odebrał wezwania do uiszczenia wpisu. W dniu 14 marca 2011 r. przesyłka została zwrócona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z adnotacją " zwrot nie podjęto w terminie" (k. 19 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do postanowień art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej p.p.s.a., w razie gdy nie jest możliwe ani doręczenie właściwe, ani zastępcze pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia umieszcza się w skrzynce na korespondencję, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa powyżej, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia terminu czternastodniowego.

Z uwagi na to, iż skarżącego nie zastano pod wskazanym przez niego adresem podanym w skardze, w sprawie zastosowano doręczenie w trybie przewidzianym w art. 73 cytowanej ustawy. Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało w sposób prawidłowy przez Pocztę dwukrotnie awizowane, po raz pierwszy w dniu 17 lutego 2011 r. (k. 19 akt sądowych). Wobec tego doręczenie to należało uznać za dokonane w dniu 3 marca 2011 r., a ostatnim dniem terminu do którego skarżący powinien uiścić wpis był dzień 10 marca 2011 r.

Z informacji z Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2011 r. wynika, że w przedmiotowej sprawie wpis nie został uiszczony. W myśl art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona opłata, a skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie cyt. art. 220 § 3 p.p.s.a. odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.