I SA/Gl 982/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2550041

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 września 2018 r. I SA/Gl 982/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia odrzucić skargę WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 6 sierpnia 2018 r., nadanym w tym samym dniu w placówce operatora wyznaczonego, B. W. wniósł skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, oznaczone w sentencji postanowienia, w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie jako wniesionej po upływie terminu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej jako "p.p.s.a."), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zgodnie natomiast z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Z analizy akt sprawy wynika, iż termin przewidziany na wniesienie skargi do sądu administracyjnego upłynął skarżącemu w dniu 3 sierpnia 2018 r. wobec doręczenia mu zaskarżonego postanowienia w dniu 4 lipca 2018 r.

W związku z powyższym uznać należy, iż wniesienie skargi w dniu 6 sierpnia 2018 r. nastąpiło z uchybieniem trzydziestodniowego terminu, przewidzianego na wniesienie skargi.

Mając na uwadze powyższe Sąd, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.