Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2903256

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 3 października 2011 r.
I SA/Gl 967/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Randak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 3 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A S.A. w J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia: podjąć zawieszone postępowanie;

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.