Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 stycznia 2008 r.
I SA/Gl 940/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Przemysław Dumana (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie podatku od środków transportowych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 listopada 2007 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie doręczona została skarżącemu w dniu 27 listopada 2007 r.

Wpis od skargi do chwili obecnej nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Taka sytuacja miała miejsce w rozpatrywanej sprawie, gdyż termin wyznaczony przez Sąd do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie z dniem 4 grudnia 2007 r.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.