I SA/Gl 934/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2728874

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 października 2019 r. I SA/Gl 934/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Katarzyna Stuła-Marcela.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 21 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.C., R.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego na 2016 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 4 czerwca 2019 r. skarżące wniosły skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego na 2016 r.

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Przewodniczący Wydziału I w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach zarządził wezwać R.T. do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie oraz podanie swego numeru PESEL. Nadto wezwano pełnomocnika E.C. oraz R.T. do solidarnego uiszczenia wpisu od skargi. W wezwaniach tym zaznaczono, że należy je wykonać w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłki zawierające wyżej wymienione wezwania doręczono pełnomocnikowi E.C. w dniu 11 września 2019 r. oraz R.T. w dniu 13 września 2019 r. Do dnia dzisiejszego nie uczyniono zadość wezwaniom Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu wobec niewykonania wezwania do uzupełnienia jej braków formalnych oraz uiszczenia wpisu od skargi.

Dostrzec bowiem trzeba, że pierwsze pismo w sprawie strony będącej osobą fizyczną powinno zawierać jej numer PESEL oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku. Jest to jeden z wymogów formalnych pisma, który został przewidziany w art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), dalej powoływanej w skrócie: p.p.s.a.

Z kolei w myśl art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Stosownie natomiast do art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni (art. 49 § 1 p.p.s.a.). Niewykonanie takiego wezwania skutkuje wydaniem przez przewodniczącego zarządzenia o pozostawieniu pisma bez rozpoznania, co następuje na podstawie art. 49 § 2 zd. 1 p.p.s.a. Jeżeli jednak pismem tym jest skarga, to zastosowanie ma art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., zgodnie z którym podlega ona odrzuceniu przez sąd.

Nadto stosownie do art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym od skargi, pobiera się wpis. Z kolei na podstawie art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa jednak wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania (a jeżeli pismem tym jest skarga - jej odrzucenia) uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Jako że skarżące nie uczyniły zadość wezwaniu Sądu w terminie, skargę przez nie wniesioną należało odrzucić, co też uczyniono na podstawie wyżej powołanego art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. oraz art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.