Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2059144

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 4 maja 2016 r.
I SA/Gl 856/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Eugeniusz Christ.

Sędziowie WSA: Paweł Kornacki (spr.), Beata Machcińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w trybie uproszczonym prawie w dniu 4 maja 2016 r. sprawy ze skargi T. Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

1. T. Z. wniósł skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. (dalej: Kolegium) z dnia (...) o stwierdzeniu uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia.

2. Zaskarżone postanowienie zostało wydane na gruncie następującego stanu sprawy.

2.1. Prezydent Miasta C. postanowieniem z dnia (...), nr (...) pozostawił bez rozpatrzenia wniosek skarżącego w sprawie umorzenia zaległości podatkowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postanowienie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 1 czerwca 2015 r.

W dniu 8 czerwca 2015 r. skarżący nadał w A S.A. zażalenie na to postanowienie. Do Urzędu Miasta C. zażalenie wpłynęło w dniu 10 czerwca 2015 r.

2.2. Kolegium postanowieniem z dnia (...) działając na podstawie art. 228 § 1 pkt 2 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm. - dalej: o.p.) stwierdziło uchybienie terminowi do wniesienia zażalenia. W uzasadnieniu wskazało, że termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni (art. 236 § 2 pkt 1 o.p.), z tym, że zgodnie z art. 12 § 6 pkt 2 o.p. termin uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 - dalej: p.poczt.) albo złożone w polskim urzędzie konsularnym. Dalej Kolegium podniosło, że zgodnie z art. 192 p.poczt. ta ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., a stosownie do 178 ust. 1 p.poczt. Poczta Polska S.A. pełni obowiązki operatora wyznaczonego w okresie 3 lat od dnia wejścia ustawy. Tym samym złożenie zażalenia w A S.A. nie skutkowało zachowaniem terminu ponieważ nie był to operator wyznaczony w rozumieniu Prawa pocztowego.

3.1. W skardze skarżący przytoczył argumenty związane z meritum uprzednio złożonego wniosku o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.2. W odpowiedzi na skargę Kolegium wniosło o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

4. Skarga nie jest zasadna, gdyż zaskarżone postanowienie nie narusza prawa.

5. Zgodnie z art. 12 § 6 pkt 2 o.p. termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Z kolei w myśl art. 178 ust. 1 p.poczt., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., Poczta Polska S. A. pełni obowiązki operatora wyznaczonego w okresie 3 lat od wejścia wżycie tej ustawy. Treść cytowanego przepisu oznacza, że w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. operatorem wyznaczonym w rozumieniu wskazanych ustaw była Poczta Polska S. A.

Przede wszystkim oznacza to jednak, że skutek w postaci zachowania terminu do wniesienia środka odwoławczego uważa się za zachowany jedynie wówczas, gdy pismo (zażalenie, odwołanie) zostało nadane w placówce Poczty Polskiej S. A., a więc w placówce operatora wyznaczonego.

Nadanie przedmiotowego zażalenia, nawet przed upływem terminu do jego złożenia, w placówce innego operatora pocztowego nie rodzi takiego skutku procesowego.

W takim przypadku o zachowaniu terminu decyduje data jego wpłynięcia do organu. Taka właśnie sytuacja zaistniała w rozpoznawanej sprawie.

W dniu 1 czerwca 2015 r. stronie skarżącej zostało doręczone postanowienie organu I instancji. Zatem termin do wniesienia zażalenia, o którym mowa w art. 236 § 2 pkt 1 o.p. rozpoczął bieg w dniu 2 czerwca 2015 r., zaś zakończył w dniu 8 czerwca 2015 r.

Przedmiotowe zażalenie zostało nadane za pośrednictwem operatora pocztowego innego niż operator wyznaczony w rozumieniu art. 178 ust. 1 p.poczt. w dniu 8 czerwca 2014 r., lecz do organu I instancji wpłynęło w dniu 10 czerwca 2015 r. a więc już po upływie terminu do wniesienia zażalenia.

W takiej sytuacji prawnej decydujące znaczenie dla ustalenia zachowania terminu do wniesienia zażalenia ma - jak już wskazano - data jego wpływu do organu administracyjnego. Wpływ ten miał miejsce w dniu 10 czerwca 2015 r. a więc po upływie ustawowego 7 - dniowego terminu do wniesienia zażalenia.

Wobec powyższego Kolegium zasadnie stwierdziło w zaskarżonym postanowieniu, że wniesienie zażalenia nastąpiło z uchybieniem terminu do jego wniesienia.

6. Sąd orzekający zauważa również, że taki wniosek znajduje potwierdzenie w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2015 r., sygn. akt I OPS 1/15. Stwierdzono w niej, że oddanie przed upływem przewidzianego prawem terminu pisma procesowego, w sprawie sądowoadministracyjnej, w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż operator wyznaczony w rozumieniu art. 83 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) w zw. z art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe nie skutkuje zachowaniem terminu w sytuacji, gdy pismo dostarczono sądowi po jego upływie.

Wskazana uchwała dotyczy wprawdzie braku zachowania terminu przy złożeniu pisma adresowanego do sądu administracyjnego, jednakże wspólnym zagadnieniem ze sprawą niniejszą jest kwestia oddania pisma w placówce innego niż wyznaczony (tekst jedn.: Poczta Polska S.A.) operatora pocztowego, w kontekście braku zachowania terminu do dokonania czynności procesowej.

7. Z tych wszystkich względów na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę należało oddalić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.