Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892916

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 1 lutego 2011 r.
I SA/Gl 851/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Randak (spr.).

Sędziowie WSA: Grzegorz Granieczny, Krzysztof Winiarski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2011 r. sprawy ze skargi A S.A. w K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.