Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2893222

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 22 lutego 2011 r.
I SA/Gl 830/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Organiściak (spr.).

Sędziowie WSA: Teresa Randak, Krzysztof Winiarski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2011 r. sprawy ze skargi A. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ulgi płatniczej - umorzenie zaległości podatkowej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.