Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1676484

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 9 marca 2015 r.
I SA/Gl 81/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: del. Sędzia SO Dorota Kozłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: skarżący) reprezentowany przez pełnomocnika - radcę prawnego wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia (...) nr (...) o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec M. Ż., obejmującego zaległości składkowe za lata 2001 - 2006 z powodu stwierdzenia, iż ze znanych składników majątkowych zobowiązanego nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 27 stycznia 2015 r. pełnomocnik skarżącego wezwany został do usunięcia braku formalnego skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez nadesłanie odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem celem doręczenia uczestnikowi postępowania.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie doręczona została w dniu 9 lutego 2015 r.

Brak formalny skargi nie został usunięty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej: p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Winna zatem odpowiadać wymaganiom, stawianym przez art. 46 p.p.s.a. oraz art. 47 tej ustawy pismom w postępowaniu sądowym.

W myśl art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku, gdy pismem tym jest skarga, niewykonanie w terminie wezwania do uzupełnienia jej braków obliguje sąd, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., do jej odrzucenia.

W omawianej sprawie pełnomocnik skarżącego wezwany został do usunięcia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem celem doręczenia go uczestnikowi postępowania - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Termin do usunięcia powyższego braku formalnego skargi upłynął bezskutecznie z dniem 16 lutego 2015 r. a to wobec doręczenia wezwania w dniu 9 lutego 2015 r.

Z uwagi na nieusunięcie braku formalnego skargi należało ją odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., co też orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.