Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2059142

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 6 czerwca 2016 r.
I SA/Gl 805/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Randak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. i K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. w kwestii zażalenia skarżących na postanowienie z dnia 9 maja 2016 r. w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej postanawia odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 9 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę kasacyjną J. K. i K. K. od wyroku z dnia 19 marca 2015 r.

Odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem i stosownym pouczeniem został doręczony skarżącym w dniu 23 maja 2016 r.

Pismem z dnia 27 maja 2016 r. skarżący wnieśli własnoręcznie sporządzone zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zażalenie na postanowienie z dnia 9 maja 2016 r. w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej sporządzone przez skarżących osobiście jest niedopuszalne.

Zgodnie z art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a. zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio, a zatem art. 194 § 4 p.p.s.a. nie stosuje się, gdy zażalenie sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo jeżeli zażalenie wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Zażalenie może być również sporządzone przez doradcę podatkowego - w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych lub rzecznika patentowego - w sprawa dotyczących własności przemysłowej.

Analiza akt niniejszej sprawy prowadzi do wniosku, że badane zażalenie nie zostało sporządzone przez podmiot wymieniony w powołanym przepisie, co przesądza o jej niedopuszczalności. Jednocześnie skarżący zostali pouczeni o trybie i sposobie wnoszenia zażalenia, co wynika wprost z treści pism z dnia 16 maja 2015 r. (k. 309-310).

W rezultacie konieczne stało się zastosowanie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., który stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

2

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.