Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1797307

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 23 września 2015 r.
I SA/Gl 804/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach Piotr Łukasik po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w kwestii wniosku skarżącej Spółki o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym dotyczącym zwolnienia od kosztów sądowych postanawia odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Odpowiadając na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, A Sp. z o.o. wniosła o zwolnienie jej od obowiązku poniesienia tej opłaty (patrz pismo z dnia 11 sierpnia 2015 r.). W dalszej kolejności, w odpowiedzi na wezwanie referendarza sądowego, Spółka nadesłała urzędowy formularz (druk PPPr) z dnia 1 września 2015 r., w którym wystąpiła o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Uzasadniając wniosek Spółka podniosła, że w wyniku działań organów podatkowych zablokowano jej wszystkie rachunki bankowe, uniemożliwiając tym samym pozyskanie i dysponowanie środkami finansowymi. Zajęciu podlegają także wszystkie środki ruchome należące do Spółki. Z oświadczenia o majątku i dochodach wynika, że kapitał zakładowy (majątek lub środki finansowe) Spółki stanowi kwotę 6.000.000,00 zł. Wartość środków trwałych wyniosła 448.672,96 zł. W poprzednim roku obrotowym poniosła stratę w kwocie 56.585,17 zł. Spółka nie posiada rachunku bankowego.

Analiza ww. oświadczenia o majątku i dochodach skłoniła referendarza sądowego do wystosowania do Spółki wezwania (pismo z dnia 7 września 2015 r.), w którym zobowiązano ją do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez nadesłanie: 1) sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową za rok obrotowy 2014; 2) bilansu i rachunku zysków i strat za I i II kwartał 2015 r., a w przypadku ich braku, dokumentów obrazujących sytuację finansową, sporządzonych na podstawie danych finansowych za ten okres (zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych itp.); 3) aktualnej ewidencji środków trwałych skarżącej; 4) odpisów deklaracji skarżącej na podatek od towarów i usług za ostatnie cztery miesiące; 5) odpisów raportów kasowych skarżącej za cztery ostatnie miesiące; 6) wyciągów i wykazów z rachunków bankowych posiadanych przez skarżącą, obrazujących operacje dokonane w ich ramach w ciągu ostatnich czterech miesiącach oraz dokumentów dotyczących lokat i kont. W razie, gdyby rachunki te były zajęte, należało przedstawić zaświadczenia wystawione przez bank, informujące o wysokości zajęć oraz sposobie ich spłaty; 7) udokumentowanie - za pomocą aktualnych zaświadczeń właściwych komorników - okoliczności podnoszonych w druku PPPr, a dotyczących prowadzonego wobec Spółki postępowania egzekucyjnego, w tym dokonanych czynności egzekucyjnych.

Przywołane wyżej wezwanie doręczono adresatowi w dniu 11 września 2015 r. W wezwaniu pouczono wnioskującą Spółkę, że niezastosowanie się do jego treści w terminie 7 dni może zostać potraktowane jako brak należytego wykazania przez stronę przesłanek przyznania prawa pomocy określonych w art. 246 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej w skrócie: "p.p.s.a.".

W piśmie procesowym z dnia 18 września 2015 r. Prezes Spółki oświadczył, że "żądane dokumenty nie będą stanowiły informacji o możliwości zapłaty żądanej kwoty. Jest to fikcja, która ma uzasadnić odmowę zwolnienia aby ochronić naruszający prawo organ administracji." Z tych względów oświadczył, że nie wysyła żądanych dokumentów.

Ustalono nadto, że Spółka wielokrotnie zwracała się o przyznanie prawa pomocy w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. W toku tych postępowań orzekał również Naczelny Sąd Administracyjny. Ostatnio, postanowieniem z dnia 22 stycznia 2015 r. sygn. akt II FZ 23/15, Sąd kasacyjny oddalił zażalenie Spółki na postanowienie sądu pierwszej instancji. W analogicznym stanie faktycznym zwrócono wnioskującej uwagę, że "Skarżąca nie może przecież oczekiwać, że zostanie zwolniona od kosztów sądowych tylko na podstawie jej gołosłownego twierdzenia, że znajduje się w trudnej sytuacji. Dokumenty, których przedstawienia oczekiwał referendarz sądowy, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego pozwoliłyby na ustalenie realnej sytuacji spółki, a nie jej wyobrażeń o tym stanie."

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a., osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prawo pomocy może być (podkreślenie własne) przyznane w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Mając na uwadze konstrukcję ww. przepisu, w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że to na stronie spoczywa obowiązek udowodnienia zaistnienia okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy w określonym zakresie. Osoba prawna (jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) obowiązana jest wykazać nie tylko, że nie ma adekwatnych środków na poniesienie kosztów postępowania, ale także, że nie ma ich, mimo iż podjęła wszelkie niezbędne środki, aby zdobyć fundusze na pokrycie tych wydatków (por. postanowienie NSA z dnia 28 października 2008 r., sygn. akt II OZ 1114/08, LEX nr 527732).

Należy nadto w tym miejscu wyjaśnić, ze ocena zasadności wniosków o przyznanie prawa pomocy sprowadza się w praktyce do badania wzajemnej relacji pomiędzy bieżącymi, płynnymi aktywami podmiotu, który o to prawo się ubiega, a szacowanymi kosztami sądowymi, niezbędnymi do poniesienia w danym postępowaniu sądowym. Na gruncie ujednoliconego stanowiska judykatury należy nadto odnotować, że oceniając, czy podmiot wnoszący o przyznanie prawa pomocy wypełnił ciążący na nim z mocy przepisu art. 246 p.p.s.a. obowiązek, sądy administracyjne powinny badać przedłożone dokumenty źródłowe, o których mowa w art. 255 tej ustawy, pod kątem aktualnej sytuacji finansowej wnioskodawcy (por. postanowienie NSA z dnia 4 sierpnia 2010 r., sygn. akt II FZ 370/10, LEX nr 663464).

Przenosząc na grunt tej sprawy licznie przytoczone wyżej poglądy judykatury przyszło stwierdzić, że na poparcie wniosku Spółki nie przedłożono żadnych dokumentów, które pozwoliłby na zobrazowanie jej aktualnej sytuacji majątkowej. Taka bierna postawa procesowa strony, która wnosi o zastosowanie wobec niej uprzywilejowanej pozycji w postępowaniu sądowym, nie może zasługiwać na aprobatę. Taki stan rzeczy wyklucza w konsekwencji przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Co więcej, wpis sądowy do skargi w tej sprawie stanowi zaledwie 0,022% wartości środków trwałych zdeklarowanych w druku PPPr. Jednocześnie należy podkreślić, że Spółka nie udokumentowała podniesionej we wniosku okoliczności, iż wszystkie posiadane przez nią aktywa są przedmiotem zajęcia w toku postępowania egzekucyjnego.

Reasumując, skarżąca Spółka nie wykazała, - podobnie jak w sprawie II FZ 23/15 - że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania i dlatego, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., w związku z art. 246 § 2 pkt 2 tej ustawy, postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.