Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 788017

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 marca 2011 r.
I SA/Gl 769/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Suleja (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.S. na interpretację Ministra Finansów z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 lipca 2010 r. skarżący W.S. wezwany został do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na interpretację Ministra Finansów oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia w kwocie 200 zł stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Pouczono przy tym skarżącego, że wpis ten należy uiścić w kasie Sądu lub na rachunek bankowy Sądu (podając godziny urzędowania i numer rachunku bankowego) w terminie siedmiu dni licząc od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpowiadając w terminie na wezwanie, skarżący wniósł zażalenie na powyższe zarządzenie oraz zwrócił się z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku uiszczenia wpisu.

Postanowieniem z dnia 30 września 2010 r. sygn. akt II FZ 443/10 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie wniesione przez skarżącego na zarządzenie z dnia 12 lipca 2010 r.

Następnie referendarz sądowy, rozpatrując wniosek o przyznanie prawa pomocy postanowieniem z dnia 21 grudnia 2010 r. odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy.

W tym stanie rzeczy zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 19 stycznia 2011 r. wezwano skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 lipca 2010 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł W wezwaniu tym poinformowano skarżącego o terminie uiszczenia wpisu. Jednocześnie pouczono go, że środek zaskarżenia w tej sytuacji nie przysługuje.

Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 24 stycznia 2011 r., co znajduje potwierdzenie na zwrotnym pokwitowaniu odbioru zamieszczonym w aktach tej sprawy.

Wymagany wpis sądowy od skargi do chwili obecnej nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 214 § 1 i art. 219 § 1 p.p.s.a. strona wnosząca skargę jest zobowiązana uiścić należny wpis sądowy. W niniejszej sprawie wpis ten wynosi 200 zł. Rzeczoną opłatę należało uiścić w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi (art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.). Należy w tym miejscu podkreślić, że Sąd nie może podjąć żadnej czynności na skutek pisma (w tym skargi), od którego nie została uiszczona opłata sądowa (w tym wpis sądowy) (art. 220 § 1 p.p.s.a.), chyba że stronie przysługuje ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych określone w art. 239 p.p.s.a. lub zostanie przyznane na jej wniosek stosowne prawo pomocy obejmujące zwolnienie od tych kosztów. Przyszło zatem stwierdzić, że skarżącemu nie przysługiwało w tej sprawie ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych. Z kolei prawomocnym postanowieniem Sądu odmówiono mu przyznania prawa pomocy. Ponadto skarżącego pouczono o obowiązku dokonania wpłaty wpisu sądowego i skutkach zaniedbań w tym zakresie. Tym samym W.S. był zobowiązany uiścić należne koszty sądowe w kwocie 200 zł w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, liczonym od dnia doręczenia wezwania do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 lipca 2010 r. tj. do dnia 31 stycznia 2011 r., czego nie uczynił. Taki stan rzeczy musi skutkować odrzuceniem skargi.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w związku z wyżej wymienionymi przepisami orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.