I SA/Gl 73/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2687134

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 lipca 2019 r. I SA/Gl 73/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Gapiński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. I. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem oznaczonym w sentencji niniejszego orzeczenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach stwierdziło niedopuszczalność zażalenia P. I. na postanowienie Prezydenta Miasta C. z dnia (...) r. nr (...) o podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z dnia (...) r. nr (...) obejmującego należności w podatku od nieruchomości.

Na powyższe postanowienie P. I. (dalej "strona skarżąca") wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 1 lutego 2019 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpowiadając na wezwanie, skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie z obowiązku uiszczenia wpisu od skargi.

Zarządzeniem z dnia 8 kwietnia 2019 r. referendarz sądowy pozostawił wniosek strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania wobec niewykonania wezwania do złożenia tego wniosku na urzędowym formularzu. Orzeczenie to nie zostało zaskarżone.

Z uwagi na powyższe, na podstawie zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 14 maja 2019 r., wezwano stronę skarżącą do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 1 lutego 2019 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka polecona zawierająca powyższe wezwanie została doręczona stronie skarżącej w dniu 23 maja 2019 r.

Wymagany wpis sądowy od skargi do chwili obecnej nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.",

Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata - w tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod odpowiednim rygorem uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Z kolei stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. W rozpatrywanej sprawie przesyłka zawierająca wezwanie do wykonania prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi została doręczona stronie skarżącej w dniu 23 maja 2019 r. Powyższe oznacza, że wyznaczony termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął w dniu 30 maja 2019 r. Strona skarżąca, mimo prawidłowego wezwania, zawierającego pouczenie o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższej czynności, należnej opłaty sądowej nie uiściła.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.