Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1755269

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 20 lipca 2015 r.
I SA/Gl 713/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Eugeniusz Christ (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. N. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii zawartego w skardze wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją Zakład Ubezpieczeń Społecznych utrzymał w mocy decyzję przez siebie wydaną w dniu (...) r., nr (...), którą odmówił skarżącemu R. N. umorzenia należności z tytułu składek na:

1)

ubezpieczenia społeczne za okres od 01/2009 do 07/2013 w łącznej kwocie 26.619,86 zł;

2)

ubezpieczenie zdrowotne za okres od 01/2009 do 07/2013 w łącznej kwocie 18.757,33 zł;

3) Fundusz Pracy za okres 02/2011 do 07/2013 w łącznej kwocie 1.937,14 zł.

W skardze skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

W myśl art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji w całości lub w części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Nie ulega przy tym wątpliwości, że przesłanki mające uzasadniać wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu można rozważać dopiero po stwierdzeniu, że akt ten nadaje się do wykonania, a warunek ten zostaje spełniony, gdy dokonuje on zmian w zakresie praw lub obowiązków strony (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. akt II FZ 631/08 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2008 r., sygn. akt I FSK 431/07, dostępne na: http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Podkreślenia więc wymaga, że choć każdy akt administracyjny wywołuje określone następstwa prawne, to nie każdy podlega wykonaniu, rozumianemu jako możliwość realizacji płynących zeń uprawnień lub też konieczność podporządkowania się określonym w nim obowiązkom (tak Ł. Strzępek (w:)"Pisma stron w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, orzecznictwo, wzory", R. Mikosz (red.), Warszawa 2008, str. 188).

Tymczasem decyzja zaskarżona w niniejszej sprawie nie dokonuje zmian w zakresie praw lub obowiązków skarżącego, w szczególności nie nakłada na niego powinności określonego zachowania się. Nie podlega zatem wykonaniu, co oznacza, że wniosek o wstrzymanie jej wykonania nie może zostać uwzględniony.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.