I SA/Gl 712/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644674

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 lutego 2015 r. I SA/Gl 712/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Eugeniusz Christ.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A S.A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości w kwestii skargi kasacyjnej strony skarżącej postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 8 stycznia 2015 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej z dnia 31 grudnia 2014 r., wniesionej od wyroku z dnia 15 października 2014 r., w kwocie (...) zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Przesyłka polecona skierowana do pełnomocnika strony skarżącej i zawierająca m.in. odpis powyższego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego została doręczona w dniu 15 stycznia 2015 r.

Wymagany wpis sądowy od skargi kasacyjnej nie został uiszczony do chwili obecnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a."), skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Taka sytuacja miała miejsce w rozpatrywanej sprawie, gdyż termin do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej upłynął bezskutecznie z dniem 22 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

2

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.