Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2059136

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 22 czerwca 2016 r.
I SA/Gl 664/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Randak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

R. P. (dalej: skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K., oznaczone w sentencji postanowienia, w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 maja 2016 r. Sąd wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone skarżącej w dniu 31 maja 2016 r.

Należny wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej: p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata - w tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod odpowiednim rygorem uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Z kolei stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpatrywanej sprawie przesyłka zawierająca odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 maja 2016 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu została doręczona skarżącemu w dniu 31 maja 2016 r. W związku z tym, termin przewidziany na uiszczenie wpisu od skargi upłynął skarżącemu bezskutecznie z dniem 7 czerwca 2016 r.

Z uwagi na nieuiszczenie wymaganego wpisu, należało zatem odrzucić skargę zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym orzeczono w sentencji postanowienia

2

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.