Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891380

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.
I SA/Gl 65/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Randak (spr.).

Sędziowie: NSA Eugeniusz Christ, WSA Beata Kozicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2012 r. sprawy ze skargi B. G. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.